Slik kan en ordfører svare

24.02.2019, 12:34

1 kommentar

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H). 

 

Molde-ordføreren har svart på debattinnlegget om helse- og omsorgstjenester.

I et debattinnlegg i Romsdals Budstikke fredag 22. februar utfordra vi ordføreren i Molde med spørsmål om hvem som utfører de lovpålagte helse- og omsorgstjenestene. Det var etter at han i kommunestyret hadde forsvart den høge husleia i omsorgsboliger med å si at det kommuneale eiendomsselskapet "Molde Eiendom KF har en langt mer omfattende tjenesteleveranse enn andre boligutleiere".

Her er ordfører Torgeir Dahl (H) sitt svar i Romsdals Budstikke 23. februar.

 

Yter ikke kommunale helse- og omsorgstjenester

Magnhild Bergheim og Terje Albregtsen stiller i et innlegg under Ordet Fritt i RB spørsmålstegn ved utsagnet om at Molde Eiendom KF yter en «helt annen og langt mer omfattende tjenesteleveranse enn andre boligutleiere». De spør om dette innebærer at Molde Eiendom KF yter kommunale helse- og omsorgstjenester til leietakere i kommunale boliger, og i så fall hvor en slik tjeneste kan være hjemlet i lovverket.

Svaret på dette er selvsagt at Molde Eiendom KF IKKE yter helse- og omsorgstjenester i medhold av lov om helse og omsorgstjenester.

Det er imidlertid et faktum at Molde Eiendom KF yter en helt annen og langt mer omfattende tjenesteleveranse enn andre boligutleiere. Utsagnet knytter seg til tjenesteleveranser tilknyttet ivaretakelse av boligmassen; reparasjoner etter hærverk og Ødeleggelser, forsøpling, vaktmestertjenester samt ekstra tid- og ressurskrevende prosesser i forbindelse med kontraktsinngåelse, inn- og utflytting osv. Det er også tidkrevende å ha gode prosesser med andre deler av det kommunale tjenesteapparatet. Dette er samhandlingsaktivitet som ingen andre utleiere har.

Molde Eiendom KF er kommunens eiendomsforetak. Foretaket leier ut boliger primært til ulike grupper av leietakere som ikke selv har mulighet til å ivareta sine interesser i forhold tit bolig. Blant kommunens leietakere er eldre og personer med nedsatt funksjonsevne og med ulike nivå av omsorgsbehov, fjernkulturelle flyktninger, personer med ulik grad av rus-utfordringer, psykiatripasienter, personer med rus og psykiatrilidelser, voldsofre/mishandlede som trenger ekstra beskyttelse, personer som kommer fra soning, økonomisk vanskeligstilte, personer med svakere kognitiv nedsettelse osv. Mange av foretakets leietakere får ikke tilgang til å leie boliger i det private markedet. Leietakergruppen i kommunens eiendomsportefølje er derfor ikke identisk med gjennomsnittsleietakergruppen i et hvilket som helst ordinært borettslag eller større sameie.

Det er en kjent sak at mange branner skjer i kommunale boliger, og at kommunale leietakere representerer en forhøyet risiko for å bli eksponert for branntilløp. Derfor har Molde Eiendom KF inngått et samarbeid med Astero, for å ivareta leietakernes brannsikkerhet på en bedre måte ved å gjennomgå brannsikkerheten i den enkelte bolig. Dette koster penger, og er en tjeneste ingen andre utleiere i Molde tilbyr.

Når det gjelder forsøpling, hærverk og ødeleggelser, har Molde Eiendom KF helt andre utfordringer enn andre utleiere, som stort sett sier opp leieforhold dersom leietakerne ikke mestrer å følge husordensreglene.

Andre tjenester som Molde Eiendom KF utfører for enkelte leietakere, er også snømåking, gressklipping, grusing og skjøtsel av uteområder, skifte av ventilasjonsfilter, service på spesialheiser og på brannvarslingsanlegg, hyppige skifter av ødelagte panelovner, skadedyrbekjempelse, tilpasninger/ombygninger/forsterkninger av boliger, hyppige utleveringer av mistede systemnøkler. I tillegg gis noe mer opplæring i bruk av boliger enn hva som vanligvis gis av utleiere. Listen kunne vært gjort mye lenger.

I tillegg - i de boliger hvor kommunen har egne ansatte som yter helse og omsorgstjenester - blir foretaket ofte kontaktet for «å fikse» feil og mangler som strengt tatt leietaker selv plikter å utføre etter leieavtalen. Foretakets ansatte er mye hyppigere ute i boligmassen enn hva som er tilfelle i andre større utleiekomplekser.

Jeg mener derfor det er god dekning for å hevde at Molde Eiendom KF arbeider på en helt annen måte og yter langt mere tjenester enn andre boligutleiere.

TORGEIR DAHL, ordfører i Molde

Del artikkel:

Relaterte artikler