Lilliann Høyvang

"Intet unormalt forhold" - ein varslar sine notater

Lilliann Høyvang Andreassen

Om denne bloggen
På denne bloggen vil eg dokumentera den ikkje handterte, vedvarande og grove varslingssaka med gjengjelding som er vorte meg til del i tidsrommet 1.1. 2009 til den vart krona med forbode gjengjelding i open rett i Hardanger Tingrett 23.01. 2020 med denne utsegna frå kommuneadvokaten til Eidfjord kommune: "Eidfjord kommune har tradisjon for å ta saksomkostningene når vi må møte ansatte/tidligere ansatte i retten. Eidfjord kommune gjør et unntak for deg". Dette er utelate i dommen.

Varslingssaka gjeld hendingar knytt til Eidfjord Utvikling AS (heileigd kommunalt AS), Sysendalen Skisenter AS (heileigd kommunalt AS) og tilliggjande prosjekt. Varslingssaka fekk og stor innverknad på mi private coachverksemd Vita Activa Coaching ENK og ikkje minst mitt private bustadprosjekt, eller sagt på ein annan måte: det å få skikkelege buforhold i tilflyttarkommunen Eidfjord.
Eg har skrive kontinuerleg sidan denne saka tok til med den første direkte trusselen mot meg, på telefon 31.01. 2010. Eg kjem og til å publisere utdrag frå dialog med viktige personar som i kraft av Arbeidsmiljølova, og særskilt kapittel 2A, hadde handleplikt for å ivareta meg som arbeidstakar/tilsett i heileigde kommunale verksemder med kommunepolitikarar i sentrale roller som arbeidsgjevar og med ordførar som generalforsamling i begge verksemdene. Mykje kjem til å handle om habilitet og maktmisbruk.

Siktemålet er å få informert noverande og tidlegare politikarar om kva som ligg under røykteppet "personalsak". Det som av kommuneadvokaten vert omtala som "intet unormalt forhold", men som er erkjent av tidlegare ordførar som ei ikkje handtert varslingssak. Det er og viktig at ålmenta får innsikt i kva det var som faktisk utspelte seg under dette røykteppet og bak lukka dører. Det vil vere små glimt inn i det sosiale livet, i den grad det er naudsynt for å kaste lys på intensiteten i det som eg, med andre, kaller ein ukultur.

Ikkje handterte varslingssaker er eit stort samfunnsproblem og for varslarar som står åleine, fins knapt det som heiter rettstryggleik. I slike saker er heller ikkje media nemneverdig på bana. Me er mange som har erfart grov systemsvikt frå topp til botn. Det er diverre slik at me lever livet framlengs og forstår det baklengs (fritt etter Søren A. Kierkegaard).

Openheit er det einaste som kan få slutt på dette samfunnsondet. Sjølv har eg kalla det «Grusomheita sitt teater«

15

Publiserte artikler

36

Dager på Bloggi