Hva kan pinse bety for oss?

05.06.2022, 08:22

Preken på 1.pinsedag, Joh.14,23-29

I dag feirer vi kirkens fødselsdag. På pinsedag skjedde noe helt nytt. Disiplene var i Jerusalem, og det var mange folk fra forskjellige land som hadde kommet for å feire løvhyttefesten. Plutselig hørte de en sterk vind som blåste. Disiplene ble fylt av Den Hellige Ånd, og de fikk evne til å snakke forskjellige språk. Det skjedde et språkunder. Alle fikk høre evangeliet på sitt eget morsmål. Den dagen var det 3000 mennesker som kom til tro på Jesus, og kirken begynte å vokse. Dagens prekentekst skjedde før Jesus døde på korset. Den er en del av Jesu avskjedstale til disiplene. Jesus fortalte disiplene hva som ville skje etter at han hadde stått opp fra de døde. Gud ville sende dem en annen talsmann og fylle dem med Den Hellige Ånd.

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

I pinsen sendte Gud talsmannen til disiplene. På gresk heter talsmannen parakletos. Ordet betyr en som er sendt til den som er i nød. Det kan oversettes med mange ulike ord som får fram flere nyanser enn ordet talsmann. Den kan være både advokat, rådgiver, forsvarer, hjelper, trøster, megler, veiviser og oppmuntrer. Når vi blir angrepet av negative tanker som trykker oss ned, kan Jesus forsvare oss. Hvis vi blir minnet om gamle synder som vi allerede har bekjent for Gud, kan Talsmannen hjelpe oss til å legge det bak oss. Talsmannen kan trøste oss når vi opplever motgang og vanskeligheter.

 

I et intervju sa Jens Petter Jørgensen som er en kristen leder og forkynner: «Gud møter oss i hverdagens kav og mas, i smerten, i tvilen, i mine nederlag, i mine seire, i min halvhet og lunkenhet, i min glede, i mitt overskudd, det er der Gud møter meg, det er der han handler. Guds nærvær midt i livet, det er pinsens budskap.»

Ånden representerer Jesu nærvær midt i hverdagen, akkurat der vi er. Gud kan lære oss hvordan vi skal fylt av Ånden. Jesus sammenligner Ånden med det levende vann. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» 39 Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få (Joh.7,37f).

Hemmeligheten med å bli fylt av Ånden er ikke kamp, men tro. Det handler ikke om at vi skal oppfylle budene eller bli fromme og flinke til å be. I tro og tillit til Gud kan vi komme med tomme hender og åpne oss for at Gud skal fylle oss med sin kraft. Svein Ellingsen har skrevet i en salme:

Vi rekker våre hender frem som tomme skåler. Kom til oss, Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv. Det er en tro som er fri for prestasjon og krav, at vi kan ta imot uten å måtte ta oss sammen.

 

Å bli fylt av Den Hellige Ånd er å gå ut av seg selv, slippe kontrollen og overgi seg til Gud. Det er når man går ut av seg selv at man blir hjemme hos seg selv. Det kan være en tolkning av ordet fra Jesus om at den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det (Luk.9,24). Ånden befrir oss fra å være selvopptatte og fører oss inn i et fellesskap med Gud og vår neste.

 

Det å bli fylt av Ånden handler ikke om å jakte på åndelige opplevelser, men bli fylt av nytt liv som vi kan gi videre til andre. Det dreier seg ikke om å kjenne sterke følelser, men som det står i teksten, at talsmannen skal lære oss alt og minne oss om det Jesus har sagt. Når jeg er motløs, kan Ånden minne meg om et ord fra bibelen som sier: Sett ditt håp til Herren! Vær frimodig og sterk (Sal.27,14). Det er et befriende budskap, at vi skal slippe å kjenne at det er noe som mangler i troen vår når vi ikke har noen sterke åndelige opplevelser. Paulus har skrevet i Efeserbrevet: Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.  (Ef.1,17). Ånden hjelper oss å bli bedre kjent med Gud og lærer oss hvordan vi skal ta vare på hverandre.

Den Hellige Ånd gjør at vi blir forvandlet og fornyet av Jesus. Forvandling handler ikke om at vi skal dra oss selv opp etter håret og anstrenge oss for å bli et bedre menneske. Det handler om at vi lar Ånden føre oss nærmere Gud. Jesus er vår venn, og ekte vennskap lokker oss ut av oss selv. Vi blir mindre egosentriske og vender blikket mot Guds kjærlighet. Den Hellige Ånd er kjærlighetens tømmer, og han drar oss nærmere Jesu hjerte. Den Hellige Ånd virker i oss lenge før vi blir klar over det. All godhet og barmhjertighet forteller om at Ånden er nær oss.

 

I Gal.5,22 står det om Åndens frukt. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Det er jo noe som alle kan oppleve, uansett hvor åndelig man føler seg. For det handler om Guds kjærlighet som blir gitt til hver enkelt av oss. Når vi er sammen med Jesus, blir vi formet av fellesskapet vi har med han.

 

Det kan virke forvirrende at vi omtaler Gud på tre måter, som Far, Sønn og Ånd. Hvordan kan Gud være både tre og en samtidig? Det er et mysterium som vi ikke kan forklare fullt ut, men vi kan likevel holde fast i noe viktig. Kjernen i Guds vesen er fellesskap. De tre personene står i en relasjon til hverandre.

 

Peter Halldorf har skrevet en bok som heter «Drikk dypt av Ånden». Han mener at Gud er en bevegelse av kjærlighet mellom Faderen, Sønnen og Ånden. Men det er ikke tre «guder». Gud er en fullstendig enhet i en relasjon fordi de har et forhold til hverandre og representerer det samme vesenet. I den nikenske trosbekjennelsen som de bruker i den katolske kirke står det: Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, …sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Det betyr at Jesus og Gud ikke har forskjellig personlighet. De er av samme vesen, men de viser seg på forskjellige måter. De har ulike egenskaper. Faderen er skaperen, Jesus er frelseren og vår bror og Ånden er livgiveren, som vi kan sammenligne med en duemor som ruger over reiret sitt og mater dueungene sine.

 

Videre står det i den nikenske trosbekjennelsen: Vi tror på Den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen. Med andre ord har Ånden sin opprinnelse i Faderen og Sønnen, og dermed er de samme konsistens. Jeg kan sammenligne det med vann som kan ha tre former, is, damp og rennende vann. Det har ulike funksjoner, men det består av de samme grunnstoffene.

 

Da Jesus ble døpt, ble han fylt av Den Hellige Ånd, og han hørte Guds stemme fra himmelen som sa: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Jesus visste at han var Guds Sønn, og samtidig var han avhengig av Den Hellige Ånd for å gjøre Guds gjerninger. Det var Ånden som støttet Jesus gjennom lidelsen på korset og reiste han opp fra de døde. Jesus sender talsmannen til oss slik at vi kunne holde seg nær til Jesus selv om han ikke er sammen med oss fysisk.

 

Ånden viser oss hvem Jesus er. Han gjør Guds ord til noe personlig som treffer oss og blir relevant for oss. Det som er fjernt og langt borte, kommer nær oss, akkurat som en kikkert som forstørrer det som er vanskelig å se. Gjennom Ånden får Guds ord kraft, slik som et batteri som gir energi og setter i gang en prosess. Ånden varmer opp vår kalde tvil, som er teppe, så vi åpner opp tanker og følelser for det som Gud vil gi oss.

 

I dag har tre barn blitt døpt. Ånden gjør vannet i dåpen til et nådemiddel der Gud berører dem som døpes gjennom vannet og fyller dem med sin Hellige Ånd. I nattverden er det Ånden som gjør brød og vin til himmelsk føde som gir oss tilgivelse, styrke og nytt mot. Ånden forvandler vann, brød og vin slik at det blir fylt av Guds kraft.

 

Når vi ber, kommer Ånden oss i møte. Jeg vil bruke et eksempel. Vi har en bønnegruppe i menigheten som møtes en til to ganger i måneden og ber sammen. Vi bruker en tidebønn og snakker om hva vi skal be for. Det er et fellesskap som jeg setter stor pris på. For jeg merker at Gud er nær oss med sin Ånd, gir oss styrke og glede og minner oss på det vi skal be om. Hvis du har behov for å bli med i bønnegruppen, er du hjertelig velkommen på torsdager kl.9. Hvis du er på jobb på det tidspunktet, så vil jeg anbefale deg å lage din egen bønnegruppe.

Jeg opplever at det er mye lettere å be sammen med andre. For jeg merker hver gang at Gud holder sitt løfte. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. (Matt.18,20).

 

Jeg vil avslutte med å sitere fra salmen «Bortom tid og rom og tanke» som er skrevet av Heidi Strand Harbo. I 3.vers står det:

Når eg pustar, når eg tenkjer, når eg ler, og når eg sørgjer. Finna ørsmå hol i dagen som gjer Kristus sterk og nær. Der eg lever midt i livet – midt i verda, midt i dagen, ber eg med meg Kristi kjærleik; det er lys og salt eg er. 

Del artikkel:

Relaterte artikler