VALG og tilhørende lover... Oppdatert med tilhørende lenker til ytterligere info!

23.02.2024, 10:20

Valget i høst er vel overstått, men neste valg er allerede relevant å tenke på - for alt går vel ikke så bra her i Norge, sånn fra toppen og ned. Men nedenfra og opp er det endringer vi kan glede oss over.

Så til min glede at gårsdagens Nordlys kunne melde at Statsforvaltningen i Troms søker mennesker til å bli legdommere i ting- og lagrett. Det gjelder for perioden 2025-2028 og det er lønnet, selvom man ikke blir rik av å være med for å dømme sine likemenn.

Å gjeninnføre juryordningen i norsk rettsvesen er en utrolig glede å se! Vi mistet juryordningen i 2015 (under Erna) og iflg Inga Strümke (forfatteren av Maskiner som tenker i hennes bok) var visst begrunnelsen at legfolk ikke kunne begrunne hvorfor noe opplevdes som rett eller galt når de dømte:

"Svaret er at vi hadde juryer i norske rettsaker helt fra 1887, og at dette var en av de eldste ordningene i norske rettsvesen - til den ble avskaffet i 2015. Hovedgrunnen til at vi sluttet med juryer, var nettopp at beslutningene deres ikke kunne forklares." (Strümke 2023:148,149)

For meg betyr gjeninnføringen av juryordnineng tvert imot at allmenn rettsoppfatning er tilbake i Norges rettssaler. Jeg er ikke i tvil om at en jury bestående av uutdannede innen juss får veiledning og at denne også dømmer etter Norges Lover. Selvsagt bør legfolket som skal dømme sine "likemenn" ha et godt trent moralsk kompass, men det tror jeg er mer normen enn ikke blant fotfolket. Her kunne jeg brukt et eksempel fra Belgisk Kongo, som endte fordi den ekstreme volden den belgiske kongen, Kong Leopold II, brukte mot den afrikanske befolkningen ble kjent, grunnet en kritisk presse blant annet, måtte praksisen avvikles. Heldigvis! 

Visse grunnleggende verdier må bare være ukrenkelige - som en nærmest total ytringsfrihet (kun begrenset av å verne individuell autonomi), en total individuell autonomi, her i Norge norsk suverenitet og et lederskap trygt forankret i folkets vilje (demokrati) og at det fødte livs rett til livshjelp.

Det å være seg bevisst det at å åpne for én praksis lett åpner for andre, tilgrensende områder er noe de fleste av oss er kjent med. Vi har til og med et uttrykk for det: "Har du sagt A, så får du si B." Uten at dette er en sannhet i seg selv ser vi at dette skjer. Som for eksempel i Canada, hvor autanasi - aktiv dødshjelp - ble utvidet ifjor til at dårlig råd kvalifiserer for aktiv dødshjelp og at mennesker som var alvorlig syke uten å be om aktiv dødshjelp ble oppfordret til å søke!

"For eksempel skriver «The Spectator» om en kvinne som oppga det å «rett og slett ikke ha råd til å leve lenger» som grunn, eller en kvinne som ikke hadde råd til å flytte til et hus som ikke forverret allergiene hennes. Blant noen av de som har fått innvilget MAID finner man også pasienter med følelser av å ikke leve opp til forventninger, av å være en byrde på andre, samt pasienter som har opplevd flere vanskeligheter og tragedier i livet. I følge «The Spectator» har også en alvorlig syk mann vitnet i retten om at sykehusansatte prøvde å presse ham til å søke om tilbudet." (Tjen-folket.no, artikkel fra 2023, lest 25.2.24)

(Se lenker til artikler på engelsk neders i blogginnlegget for ytterligere informasjon)

Et direkte lovbrudd har også blitt adressert av Forbrukertilsynet - hvor Telia, Telenor og Convene før jul fikk trussel om milionbøter for å ta ågerpris i fakturagebyr. Noe de alle har tatt til følge og Telenor tar visst nå kun kr 6,50 i gebyr for sine fakturaer. Loven sier at et gebyr kun skal dette faktiske kostnader - og dermed falt prisen fra nesten 80 kroner til godt under tieren.

"Nå bekrefter Telenor overfor Nettavisen at de gjør kraftige kutt i sine gebyrer: Størrelsen på papirfakturagebyr kuttes fra 79 til 6,50 kroner for alle privatkunder. Den nye prisen gjelder fra 1. februar." (Nettavisen 16.1.24)

Så sjekk fakturagebyret ditt! Det skal jeg gjøre til uken!

Men tilbake til valg og lovene som regulerer disse, og jeg begynner herved med Grunnlovens §1:

"Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk." (Lovdata, 23.2.2024)

Er den ikke helt nydelig?

Denne paragrafen er helt grunnleggende for hvordan Norge styres - dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk betyr at kongen må svare for de folkevalgte og at kongens legitimitet og makt er forankret i Stortingets tillit. At kongen og regjeringen skal ha Stortingets tillit kalles parlamentarisme og ble innført i Grunnloven i 2007 om jeg ikke husker helt feil. Det har likevel vært normen i hvordan Norge blir styrt siden 1884.

At det er vi fotfolket som er den egentlige sjefen i Norge er behørig innført i Grunnlovens §49:

"Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg." (Lovdata, 23.2.2024)

Og da er ringen sluttet - vi er ved innleggets begynnelse: Valg!

Også valg er behørig innført i Grunnloven og begynner med denne paragrafen, §49, som også kalles Norges suverenitetslov og omhandles eksplisitt (altså ordet valg, stemme og andre begreper vi forbinder med valg er uttalt i lovteksten) i alle paragrafer til og med Grunnlovens §63.

Men det har blitt gjort noen endringer i Grunnloven ifht valg som virker å være gjort uten å følge Grunnlovens egne regler for endring. Av de jeg har funnet så langt gjelder dette §53, som ble slettet i 2022 uten at endring ble vedtatt under Stortinget som regjerte før vårt nåværende Storting. Dette reguleres, klart og tydelig, i Grunnlovens §121. Her er det ikke tvil! Et storting kan IKKE både vedta en grunnlovsendring og utføre den. Den skal gjennom ett storting til, etter neste stortingsvalg!

§53 er en paragraf som har hatt samme tema siden 1814 - at man kan miste retten til å stemme ved valg i Norge

Dette er paragrafen som Grunnlovens skapere valgte:

Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok § 53 med følgende innhold:

§53

Stemmerett tabes:

a. ved at have været dømt til Tugthuus, Slaverie eller vanærende Straffe,

b. ved at gaae i en fremmede Magts Tjeneste uden Regjerings Samtykke,

c. ved at erhverve Borgerrett i en fremmed Stat,

d. ved at overbevises om at have kjøbt Stemmer, solgt sin egen Stemme, eller stemt i flere, end een Valgforsamling. (Meland og Michalsen 2021:§53)

Et interessant punkt ved denne utgaven av §53 er at det faktisk har vært ansett som lov å dømme mennesker til slaveri! Straffearbeid var, helt riktig vurdert etter min oppfatning, ansett som slaveri. At det var lov - HELT UTROLIG. Og at det å dømmes til straffearbeid har vært mulig helt frem til nyere tid - den siste arbeidsleiren (driftet av kirken, betalt av staten) ble nedlagt i 1989! 1989!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dette er innholdet i paragrafen som ble slettet av nåværende regjering 2022 uten riktig prosedyre:

Stemmerett tapes

a) ved domfellelse for straffbare handlinger, i overensstemmelse med hva som bestemmes i lov om dette

b) ved å gå i fremmed makts tjeneste uten regjeringens samtykke. (Meland og Michalsen 2021)

Jeg mener at retten til å stemme skal være NESTEN umulig å miste! Også innsatte har rett til å påvirke samfunnet, idet de er de mest sårbare av oss. Deres erfaringer er viktige. Straff skal utøves innen en menneskerettslig ramme! De jeg mener skal kunne rammes av tap av stemmerett er de som rammes under Ansvarlighetslovens §3, som kun dreier seg om regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere og stortingsrepresentanter. 

"§ 3.

For ethvert straffbart forhold som påtales ved Riksrett kan tap av offentlig tjeneste idømmes istedenfor eller som tillegg til den straff som ellers er bestemt.

Som tillegg til den straff som ellers idømmes, kan tap av stemmerett i offentlige anliggender og av adgang til å oppnå offentlig tjeneste idømmes for det tidsrom som retten bestemmer." (Lovdata 23.2.2024)

Punk b burde i det minste være regulert i Stortinget og ikke av regjeringen, og hele spionasjegreia er for meg rimelig usmakelig! Jeg tror på samarbeid, og at løgn avler løgn. Men det er nå meg. Det jeg finner mest merkelig er at punktene c og d er fjernet. Det er da soleklart at du, dersom du har flere statsborgerskap IKKE skal kunne stemme i Norge? Man kan kun ha lojalitet ett sted!

I Norges Grunnlov - historisk kommentarutgave er det ingen §56, men i 2022 ble den innført - også denne virker det som ble lagt til uten at Grunnlovens bokstav ble fulgt for rett prosedyre.

Ny §56 sier: 

"Riket inndeles i 19 valgdistrikter.

Grensene mellom valgdistriktene fastsettes ved lov." (Lovdata, 23.2.2024)

Dette er også en problematisk paragraf som faktisk åpner for såkalt Gerrymandering - manipulering av grenser som medfører en mulighet for å manipulere resultatet av et valg - et stort problem ved amerikanske valg! 

"Gerrymandering, in U.S. politics, the practice of drawing the boundaries of electoral districts in a way that gives one political party an unfair advantage over its rivals (political or partisan gerrymandering) or that dilutes the voting power of members of ethnic or linguistic minority groups (racial gerrymandering)." (Britannica.com, lest 23.2.2024)

Ellers er §59 om fordeling av utjevningsmandater en viktig paragraf, som, til tross for at Valgloven hevder at en rett oppnevnt av kongen bestemmer fordelingen av utjevningsmandater.

§4-4 i Valgloven:

"(1) I de år det avholdes stortingsvalg oppnevner Kongen et riksvalgstyre. Riksvalgstyret skal fordele de stortingsmandatene som er utjevningsmandater." (Lovdata 23.2.2024)

Om det er kongen gjennom riksvalgsstyret hen har oppnevnt og ikke Grunnlovens §59 som styrer dette, så er det et Grunnlovsbrudd!

Utover Grunnloven er det to lover (som jeg har funnet, uutdannet innen juss som jeg er) som handler om valg:

Valgloven

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) LOV-2002-06-28-57 (sist endret 2022)

Her virker det som litt slurvete arbeid, idet §2-3 b) viser til §53 i Grunnloven, som altså er slettet. Det er også andre bekymringsfulle sider ved valgloven. Nemlig at stemmerett nærmest kastes etter mennesker som IKKE er norske:

§2-2

"(2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de

a.har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller

b.er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret." (Lovdata 23.2.2024)

Dette finner vi igjen i Lov om norsk statsborgerskap - det er rett og slett skremmende at våre statsborgerskap er så billige!

§13: "For søkere som er statsborger av et annet nordisk land, gjelder ikke vilkårene i § 7 første ledd bokstav d og e. Søkeren må likevel ha oppholdt seg i riket de siste to årene." (Lovdata 23.2.2024)

TO ÅR FOR Å FÅ NORSK STATSBORGERSKAP????

§14 (EØS OG EFTA-BORGERE):

"For søker som har oppholdsrett etter utlendingsloven kapittel 13 om særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen), gjelder ikke vilkåret i § 7 første ledd bokstav d. Søkeren må likevel ha oppholdt seg i riket de siste tre årene med oppholdsrett i medhold av utlendingsloven §§ 112 til 116." (Lovdata 23.2.2024)

TRE ÅR????????????????

Og da har jeg ikke engang nevt Grunnlovens §75 som gir Stortinget rett til å naturalisere utlendinger til norske statsborgere... Sukk.... 

Nå er det en ny valglov på trappene: LOV-2023-06-16-62 med samme navn: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) som ennå ikke er i kraft. Jeg kan ikke se at ovennevnte problem er utbedret og i tillegg er det et bekymringsfult punkt lagt til: 

§ 2-5.Bruk av personopplysninger ved utvikling og testing av IT-systemer

Departementet kan behandle innhentede personopplysninger for å utvikle og teste IT-systemer for manntallet hvis det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet ved å bruke anonyme eller fiktive opplysninger. (Lovdata 23.2.2024)

I NESTEN HVER ENESTE LOV JEG KOMMER OVER ER STATENS RETT TIL Å BRUKE VÅRE OPPLYSNINGER TIL FORSKNING LAGT INN I LOVVERKET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DETTE ER IKKE AKSEPTABELT! JEG VIL HA RETT TIL Å RESERVERE MEG FRA Å VÆRE FORSØKSKANIN OG JEG VIL BLI SPURT PÅ FORHÅND! 

Også svært problematisk er at loven åpner for elektronisk registrering av de som stiller til valg og også at de som stemmer registreres på nett samtidig som de leverer stemmeseddelen. Dersom man ikke er koblet opp kan man faktisk ikke levere stemmeseddelen i den forseglede urnen!!!!!!!!!!!!!!

§8-4:

"(3) Ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd mot manntallet skal stemmeseddelen ikke legges i urnen. Etter at stemmeseddelen er stemplet, legger velgeren denne selv i en stemmeseddelkonvolutt og limer denne igjen. Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en beredskapskonvolutt." (Lovdata 23.2.2024)

§9-5 a:

"(4) Ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd mot manntallet i en kommune hvor elektronisk avkryssing er tatt i bruk, skal senere avgitte stemmesedler ikke legges i urnen. Slike stemmesedler skal behandles som beredskapsstemmer."

ALLE VET NÅ AT INTERNETT OVERVÅKES AV FREMMEDE MAKTER TIL ENHVER TID! Norge er kroneksemplet på en slik skitten praksis! Jeg krever rett til å ikke registreres på internett når jeg samhandler med det offentlige I NOE SOM HELST SAMMENHENG! Det er nemlig umulig å sikre min integritet på internett, noe alle burde være klar over nå.

Og er det noen som kan forklare for meg hva en "BEREDSKAPSSTEMME" er for noe? Jeg kan ikke finne det ved et enkelt søk, og det kan virke som at den faktisk ikke teller med i valget.

§9-5 b:

"(2) Dersom kommunen bruker en ordning med elektronisk avkryssing i manntallet, og stemmemottakeren ikke kan sette kryss ved velgerens navn i manntallet på grunn av strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd mot manntallet, skal stemmeseddelen ikke legges i urnen, men behandles som en beredskapsstemme etter § 9-5 a fjerde ledd." (Lovdata, 23.2.2024)

Så til den siste loven jeg har funnet som angår valg: Partiloven - som virker å være kapittel 5 i valgloven gjort til egen lov:

Her er det mest det jeg savner som opptar meg: JEG KAN IKKE FINNE ET ENESTE STED I NORSK LOVVERK HVOR PARTIENE ER FORPLIKTET TIL Å FØLGE SITT PROGRAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Og DET er svært problematisk - for i Norge har vi et representativt folkestyre, hvor vi stemmer på partier som skal representere våre individuelle meninger i Stortinget. Så hvordan mener høyesterett at våre stemmer faktisk blir hørt og respektert? Vi er nødt til å få inn et bindende løfte for partiprogrammene, og her er mitt eget parti Rødt et godt eksempel. Et halvt år etter at de gikk til valg på sitt daværende program kom krigen i Ukraina og plutselig endret sentralstyret mening og endret politikk - PÅ AKKURAT DE OMRÅDENE SOM ER UTROLIG VIKTIG FOR MEG! Gjett om jeg følte meg sveket!

Det er jo når det ikke stormer at man tar de gode avgjørelsene slik at man ikke gjør noe hodeløst når situasjonen brått endrer seg. Er det NOEN i Rødt i dag som faktisk mener at å støtte Ukraina med vårt eget våpenarsenal var en GOD IDÉ? Er det noen i det hele tatt på Stortinget idag som mener at det var en god idé? Unntatt Quisling-ligaen Høyre-Arbeiderpartiet, da, som kaster norsk suverenitet etter USA og andre supermakter med bilaterale avtaler, med støtte i Senterpartiet. 

Rødt hanket seg inn i siste liten når det gjald vindkraft - I DET MINSTE! Og ved neste valg og en eventuell endring av partiprogrammet - som jeg kommer til å lese med lupe! - så skal den bestå i allfe 4 årene! Men dette må nedfelles i lov med alvorlige konsekvenser for svik mot programmet. Dette er den eneste måten vi stemmeberettigete i Norge faktisk har en reell påvirkningskraft på politikken i Norge.

At Rødt har folk i ledelsen som aktivt fremsnakker nettbrett i skolen er også helt utrolig! Å tillate, faktisk kreve, at barn skal ha utstyr som overvåker deres læring og evt lek med utstyr som også tar bilder av brukeren! Hva er det du tenker på, Marhaug??????????????? 

Vel, sist men ikke minst, Sametinget... 

I dag ser Sametingets sammensetning slik ut:

Norske Samers Riksforbund (17), Nordkalottfolket (9), Arbeiderpartiet (7), Senterpartiet (3), Fremskrittspartiet (1), Samefolkets Parti (1), Flyttsamelista (1), Høyre (0), Árja (0), Kautokeino Fastboendes Liste (0)

I følge partiloven kan jeg ikke se at det er rom for politiske partier å sitte i Sametinget:

§3:

"(1) For at et partinavn skal kunne bli registrert i Partiregisteret, må det ikke kunne forveksles med navnet på

a.annet parti registrert i Partiregisteret eller

b.samepolitisk enhet registrert hos Sametinget" (Lovdata 23.2.2024)

Og dette er helt logisk for meg, idét både Arbeiderpartiet og Senterpartiet faktisk sitter i regjering! For meg blir dette en sammenblanding av roller hvor regjeringen har trojanske hester i Sametinget - som skal være et samisk - OG BARE SAMISK - ting! (Og jeg vet at det utestenger meg, for kriteriene for å bli registrert som same er for strenge til at jeg kan melde meg inn - det er ingen i live lenger som kan bevitne at jeg har samisktalende forfedre for bare to ledd siden.)

Jeg får heller stole på de samene som har klart å holde på språket sitt og som slik har en plass i Sametinget, at de vil ivareta også mine interesser mens jeg langsomt bygger opp rammen om min samiske identitet - som foreløpig er uten det samiske språket. Men den tilliten har jeg IKKE til noen av regjeringspartiene og heller ikke til andre politiske partier som skal få busjetter i havn og har mange flere interesser på sitt bord å ta hensyn til enn samiske. Vi trenger et eget organ som ivaretar oss, og bare oss! 

Fefo er her også et problem - de står også i spagat mellom globalismens rovdrift på urørt land og urfolksrettigheter og samenes grunnleggende hevd på områder vi har levd i og av i uminnelige tider. De gjør ikke en god jobb for oss samer, men en eventuell endring istruktur må være en fellesløsning som gjør at vi står sammen mot profittjag, NATOs ekspansjon og EUs umettelige behov for våre ressurser på land som skal og må forbli urørt for å sikre vår eksistens. Men det for jeg gå inn i en annen dag.

Norges Grunnlov - historisk kommentarutgave (Meland og Michalsen (red) 2021)) Open access!

https://www.idunn.no/doi/10.18261/9788215054179-2021-067

Ansvarlighetsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1932-02-05-1

VALGLOVEN, GJELDENDE LOV:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57

NY VALGLOV, ENNÅ IKKE AKTIV: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2023-06-16-62

Partiloven - Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-102

Lov om norsk statsborgerskap:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51

Telia og Telenor bøtelegges for fakturagebyr

https://www.nettavisen.no/okonomi/norske-giganter-kutter-gebyrer-etter-trussel-om-enorme-boter/s/5-95-1580848

Aktiv dødshjelp i Kanada:

https://tjen-folket.no/2023/02/09/canada-aktiv-dodshjelp-for-mentalt-syke-og-fattige/

"When Death Becomes Therapy: Canada’s Troubling Normalization of Health Care Provider Ending of Life"

Forfatter: Trudo Lemmens

"A key factor is that Canadian physicians appear compelled to offer MAiD when patients ask for it, sometimes for even only indirectly disease- or disability-related suffering (e.g. lack of adapted housing or appropriate support [Coelho et al. Citation2023]), and when effective medical treatment options remain (Li Citation2023). This is enabled by the design of the criminal law exemption, promoted by practice guidelines and professional regulations, and confirmed as unproblematic by statements or actions (or lack thereof) of professional regulators and institutional players in charge of implementing policy and enforcing compliance."

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2023.2265265

 

"Slowing the Slide Down the Slippery Slope of Medical Assistance in Dying: Mutual Learnings for Canada and the US"

Forfatter: Daryl Pullman

"Canada and California each introduced legislation to permit medical assistance in dying in June, 2016. Each jurisdiction publishes annual reports on the number of deaths that occurred under their respective legislations in the previous years. The numbers are disturbingly different. In 2021, 486 individuals died under California’s End of Life Option. In the same year 10,064 Canadians died under that country’s Medical Assistance in Dying (MAiD) legislation." (Lest 25.2.24)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2023.2201190

Genocide i Belgisk Kongo:

https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle1/-/blogs/belgium-missed-the-opportunity-of-the-leopold-ii-controversy-2

Del artikkel: Del på X


Relaterte artikler