Valgår 2023 - Sannhetens og forsoningens år?

11.09.2023, 10:23

Jeg har tenkt mye på hvordan jeg skulle introdusere Grunnlovens paragraf 108, kalt "sameparagrafen". Mandag 15. mai i år fikk samene endelig status som urfolk i Norges Grunnlov, og det er nedfelt i en oppdatering av paragraf 108:

Fra: "§ 108. Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv."

Til: "§108. Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at det samiske folk, SOM URFOLK, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv." (Uthevelsen er min)

I denne paragrafen sikres samene, som Norges urfolk, særrettigheter for å kunne bevare sitt urfolkslevevis - etter at Sannhets- og forsoningskomiteen kunne dokumentere grusomme overgrep mot den samiske befolkning utført av og med den norske stats finansielle støtte og godkjenning. Overgrepene, som (bort)forklares med et ønske om å skape en enheltlig norsk kultur, har pågått i over 150 år. Jeg har ikke lest rapporten ennå, så jeg refererer fra det jeg har oppfattet av innspill i avisene. Det jeg vet er at Dagfinn Høybråten i sitt fremlegg ved rapportens fremlegging for Stortinget understreket at Statens assimileringspolitikk pågår fortsatt! Og det betyr å "avnorskifisere" Norge! Min professor her ved UiT hevder at er du nordfra er du mest sannsynlig av samisk avstamning - og det betyr faktisk at det å være same = norsk! Oslo er som kjent Norges største sameby! (Min hjemby)

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/kEpqVv/hoeybraaten-slipper-samisk-bombe-fornorskningen-paagaar-fortsatt

Og her kommer valgåret 2023 inn. For jeg vandret gjennom Tromsøs Storgate på lørdag og så på paroler og tittet litt på hvilke saker som de ulike partiene gikk til valg på. Politikk i "sannhetens og forsoningens ånd" glimret med sitt fravær. Det var rett til barnehageplass og det var bedre eldreomsorg, det var bedre utbygt kollektivtrafikk og det var nei til bomring i Tromsø. "Gammel politikk" som ikke forandrer noe og som ikke forholder seg til dagens utfordringer: Ikke et ord om bevaring av natur, motstand mot utbygging, prioritering av det som er særegent norsk eller tilrettelegging for et liv utenfor den digitaliserte verden som overvåker hver eneste bevegelse du gjør, fra å skru av og på lyset på badet til hva du hadde å si til bestevenninnen din på telefonen din.

Kirkevalget i år lanserte til og med forhåndsstemming via smarttelefon! Metoden har visst vært en suksess - og derfor har sikkert også Stortingsvalgets forhåndstemming på smarttelefon VED NESTE VALG - om du lar det bli sånn! Og lykke til med å gjøre den avstemmingen "hemmelig" - med en telefon registrert på ditt navn med alt ditt innhold i, som fortreller akkurat hvor du er til hvilken tid (og sammen med hvem) - hallo Globus2, hallo Svalsat og hallo Nato: "Jeg stemte slik i år, jeg! Og jeg behøvde ikke engang å ta et bevisst valg om å frasi meg min grunnlovsfestede rett til hemmelig avstemming - kirken, staten og kommunen der jeg bor tok det valget for meg - og det uten å informere om at jeg, ved å stemme via en smarttelefon, frasa meg rettigheter som står i Grunnloven!"

Grunnlovsparagrafen jeg viser til er §49 - såkalt suverenitetsparagrafen i Grunnloven, hvor det står:

"Stortingsrepresentantane blir valde gjennom frie og hemmelege val." (Lovdata, 12.9.23)

Denne retten er til og med nedfelt i en "vanlig" lov i Norges Lover: Valgloven: https://lovdata.no/artikkel/valg_2023__her_finner_du_reglene/4484

Andre lover som berører retten til privatliv og overvåkning er paragraf 102 i Grunnloven:

"Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller." (Lovdata, 12.9.23)

Og ikke minst EKOM-loven - LOV OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON (som idag altså betyr all kommunikasjon unntatt håndskrevne brev sendt i en forseglet konvolutt...)

Paragraf 1-2: "Loven gjelder virksomhet knyttet til elektronisk kommunikasjon og tilhørende utstyr. Forvaltning og bruk av det elektromagnetiske frekvensspekteret og nummer, navn og adresser er omfattet."

Paragraf 1-4: [Utøvende] Myndighet etter loven er Kongen, departementet og Post- og teletilsynet.​ (Nå Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, som jeg personlig aldri hadde hørt om)

Definisjoner følger i EKOM-lovens paragraf 1-5 (les gjerne alle!) 

"14.bruker: enhver fysisk eller juridisk person som bruker elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste til egen bruk eller som innsatsfaktor for produksjon av andre tjenester.

15.sluttbruker: enhver fysisk eller juridisk person som inngår avtale om tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste til eget bruk eller utlån."

Andre paragrafer av stor relevans er:

Paragraf 2-7a: Plikt til lagring av data. (Min kommentar: Det er alt som står!)

Paragraf 2-8a: Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes til offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste og tilbyder av slik tjeneste skal til bruk for etterforsking av alvorlig kriminalitet, lagre de opplysninger som er nødvendige for å identifisere abonnenten med utgangspunkt i

a.offentlig IP-adresse og et tidspunkt for kommunikasjon, eller

b.offentlig IP-adresse, et tidspunkt for kommunikasjon og portnummer benyttet ved kommunikasjonen, dersom samme offentlige IP-adresse er tildelt flere abonnenter samtidig.

Det skal ikke lagres destinasjonsinformasjon.

Opplysningene skal lagres i tolv måneder fra den dagen kommunikasjonen avsluttes.

(Min kommentar: legg merke til at det ikke er krav om at kriminalitet allerede skal være funnet sted eller "skjellig grunn til mistanke" - hvor ble det av "uskyldig til det motsatte er bevist"? Og "det skal ikke lagres desinformasjon" - hvordan i all verden vet de at det IKKE er desinformasjon? Etterforskes innsamlet data UTEN at kriminalitet er begått????)

Trenger jeg å si at jeg IKKE stemte i årets kirkevalg, til tross for at jeg er medlem i den norske kirke? Det skal være MITT VALG å frasi meg min grunnlovs/lovfestede rett til å stemme hemmelig! Og med det måtte jeg altså si fra meg min rett til å stemme i en organisasjon som er nedfelt i Grunnloven og finansiert av den norske stat! Jeg måtte velge å frasi meg lovfestede rettigheter for å kunne delta i samfunnet!  Jeg vet ikke om andre har lagt merke til at på bussholdeplassene i Tromsø nå står koder man trenger en smarttelefon for å avlese for å få busstidene. Det holder ikke med en usmart telefon for å finne ut når bussen går, for den sladrer nok ikke nok... 

Hadde jeg vært reindriftsame hadde jeg nok stemt INP som hadde én parole på sin bod: Nei til vindkraft! - Vel, det vil si, om jeg ikke hadde et enda bedre alternativ: Rødt. For samerettigheter er å støtte det lokale unike særpreget OG VÆRE STOLT AV DET! Samerettigheter er å leve et liv som ikke er A4, og som ikke kan baseres på et krav om bærbar pc og smarttelefon. Samerettigheter er å gå aktivt inn for å bevare norsk suverenitet i områder hvor amerikanske styrker er altfor mye tilstede! 

"Jammen, det er jo ikke Stortingsvalg i år", tenker du kanskje nå. For det kan virke som om nordmenn er i samme villfarelse som amerikanere om hvor den reelle makten over enkeltindividets liv ligger. Det er IKKE den amerikanske presidenten som styrer en stat - og derfor dagliglivet til den alminnelige amerikaner - i USA - det er guvernøren! Og etter 2016 er det i stor grad altså IKKE Stortinget som styrer din og min hverdag - det er kommunestyret og fylkesstyret. Og derfor betyr det noe når de lokale valgene IKKE omfatter aktiv politikk for å bevare kommunens/fylkets/områdets særnorske trekk og verdier, natur, språk,, kultur og ikke minst MENNESKERETTIGHETER!! Stortinget kan avgjøre så mye de vil at Melkøya skal elektrifiseres  - men det er kommunene som bestemmer om det skal gjøres mulig ELLER IKKE!

Norges "suverenitetsparagraf", paragraf 49 sikrer nordmenn et sterkt lokalt demokrati og har gjennom denne paragrafen avgitt mye makt til fylker og kommuner som tidligere var styrt fra Oslo.

§ 49, ledd 2: "Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov." (Lovdata)

I Grunnloven - historisk kommentarutgave 1814-2020 står det:

"Tillegget i andre punktum om frie og hemmelege val kom først inn i 2014. Og andre ledd om det kommunale sjølvstyret vart lagt til i 2016"

https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/9788215054179-2021-062

Vindkraft avgjøres LOKALT! Utbygging av natur avgjøres LOKALT! Tilbakeføring av ødelagt natur til sunn og helbredet natur avgjøres LOKALT!  Gruvedrift avgjøres LOKALT! Hvordan forskrifter skal håndheves avgjøres LOKALT - om det tilrettelegges for grunnlovsfestede rettigheter, eller om det velges metoder som bryter dem. Og sier vi ingenting når våre rettigheter blir tatt fra oss, har vi stilltiende "godkjent" dette - selvom det neppe var ment sånn. Lover som ikke anses som "relevante" lenger, slettes nemlig, og det med et minimum av diskusjon, om noen i det hele tatt.

Paragraf 108 er ofte valgt bort i mye relevant lovarbeide, noe som svekker samenes/nordmennenes rettigheter alvorlig og medfører at Grunnlovens intensjon ikke ivaretas. Jeg kommer tilbake til eksempler på dette snart, Grunnloven - historisk kommentarutgave har flere. Det er opp til oss å holde de vil gir makt gjennom stemmeseddelen ansvarlig for å ivareta våre menneskerettigheter som er trygt forankret i Grunnloven vår - om vi velger å holde disse prinsippene i live!

Her er en link til årets valgresultat fra NRK (severdig):

https://www.nrk.no/slik-stemte-vi-1.16553419

Takk til alle som stilte som representanter og bidro - og fortsatt bidrar - til å holde demokratiet levende i Norge! Så vidt jeg kan huske har det gjerne vært lavere deltakere i kommune/fylkesvalg, men i år er deltakelsen nær 60%! Heia Norge!!!

Boken Grunnloven - Historisk kommentarutgave av Meland og Michalsen kan, helt lovlig, leses i sin helhet på nett - men jeg anbefaler å kjøpe den i papirutgave (vi vet jo aldri hvor lenge det som er på nettet er å få tak i) Jeg gleder meg til en utfyllende oppdatering om få år og bestiller den herved! Og kjøp gjerne Norges Lover i papirform, selvom den ikke omfatter forskrifter - for da vet du akkurat hvilke forskrifter du skal be om å få kjøpe hos bokhandelen! 

Ellers er det et oppslagsverk på trappene som heter Norsk Politisk Historie 1660-1884 (bind 1) av Knut Dørum (ISBN 9788202543518) som skulle vært utgitt 8. august i år, men som nå står at lanseres 15.2.2024. Dette tror jeg det er verdt å få med seg. Ikke er det spesielt dyrt heller. Løp og kjøp - i februar!

Del artikkel:


Relaterte artikler