Norge i mitt bilde... Oppdatert med ANSVARLIGHETSLOVEN AV 1932!

08.11.2023, 11:37

Etter å ha lest i dommen fra Høyesterett om ACER ble jeg tankefull.

Høyesterett anser ikke vedtaket om deltakelser fra 2018 som grunnlovsstridig til tross for at vi idag står på et sted som er grunnlovsstridig. For mye av vår suverenitet er avgitt til EU gjennom EØS-avtalen. Situasjonen er at vedtaket på deltakelse i ACER - EUs energiunion, alene ikke er en stor avgivelse av suverenitet - iallfall anser ikke Høyesterett det som det, selv om jeg nok tror at alle vi som lever her i Norge har opplevd det som svært inngripende i våre liv og definitivt et stort steg i feil retning. Den store feilen er likevel at deltakelse i ACER har blitt mulig gjennom en langsom uthuling av Norges Grunnlov siden 1990-årene (under landsmoder Gros regjering).

Jeg leste raskt igjennom dommen, så det kan være at jeg har oversett noe. Likevel, jeg kan ikke se at det ble presentert som et problem. Og dét er et problem! Om Høyesterett ikke anser at en langsom dreining fra demokrati til suverenitetsavgivelse i lovverket slik at vi en dag har brutt Grunnloven - og det ikke er gjort tiltak eller anskrik fra Grunnlovens voktere - HØYESTERETT SELV - hvem skal sikre våre rettigheter da?

Vel, tydeligvis ser ikke Høyesterett selv at det er verken et problem eller deres jobb. Og da er det vi fotfolket, stemmeberettigede nordmenn som elsker landet vårt og våre rettigheter som et fritt folk i en stat med et sterkt folkestyre som må ta tak! Jeg foreslår rett og slett å nedlegge høyesterett og opprette en ny domstol MED GRUNNLOVEN SOM ARBEIDSINSTRUKS. Konstitusjonsdomstolen lyder jo fint, men jeg liker veldig godt å bruke norske ord og har altså døpt mitt forslag for:

GRUNNLOVSDOMSTOLEN!

De som sitter i denne domstolen sitter maks i 10 år. De skal kunne Grunnloven forlengs og baklengs. De skal spise, drikke, drømme, sove, dusje (og alt annet man gjør på et bad...) med Norges Grunnlov i tankene. GRUNNLOVEN SKAL VÆRE DERES LIV I ALLE 10 ÅRENE OG DE SKAL BESKYTTE DEN MED SINE LIV!

Først må Grunnloven selv fikses aldri så lite. Det kan jo være den første oppgave deres. Den nåværende høyesterett har latt lov etter lov gå igjennom som klart bryter med grunnleggende menneskerettigheter (eksempel er Arbeidsmiljølovens nekting av innsatte å varsle (Grunnlovens §98) og alle direktivene fra EU som "legger til rette for" (les krever) full tilgang til personlige og intime opplysninger i om deg og meg. (Grunnlovens §102))

Se gjerne innlegget om Grunnlovslesing i nattens mulm og mørk som jeg skal utvide når jeg får tid. Sånn på stående fot kan jeg nevne to paragrafer i Grunnloven som også er en katastrofe de har latt "slippe mellom fingrene":

§115 "Stortinget (kan) med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter" som bryter tvert med Grunnlovens §1: Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

https://www.idunn.no/doi/10.18261/9788215054179-2021-005

§115 MÅ SLETTES! HELST IGÅR! 

§82 om at Regjeringen ikke skal kunne lyve eller holde viktig informasjon hemmelig for Stortinget må utvides med Norges stemmeberettigede til samme rettigheter! 

Av denne grunn bør jo alle få avskjed, men det er ikke mulig å sparke høyesterettsdommere og de har sin posisjon helt til de dør. Her er det enkleste det beste: Nedlegg hele kostebinderiet og start på nytt!

RETTELSE: DET ER MULIG Å SPARKE HØYESTERETTSDOMMERE - OG HELE REGJERINGEN OG STORTINGSREPRESENTANTER OGSÅ! (I blant er det så bra å ta feil!)

Loven kalles ANSVARLIGHETSLOVEN og på Lovdatas sider står det:

"Loven inneholder straffebestemmelser for regjeringens, Høyesteretts og Stortingets medlemmer når de dømmes av Riksretten."

Og i sammenheng med Høyesterett er §17 og Grunnloven interessant:

Det medlem av Høiesterett, som 

b.eller i nogen betenkning, eller innstilling medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven,

c.eller i sin embedsgjerning for øvrig ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnlov eller lovgivning,

straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.

Det er litt juicy stuff når det gjelder Stortingsrepresentanter og Regjeringsmedlemmer også relatert til manglende respekt for Grunnloven:

§11 Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1932-02-05-1

Så,  hvem melder seg som ansvarlig for torturen jeg ble utsatt for I MIN EGEN SENG I 2021? Jeg har hørt at spesielt kvinnefengselet skal være helt forferdelig. Kanskje de får gjort noe med det nå som det ligger an til litt "fjonge" beboere der?

 

Etter å ha tenkt en del på dette ble jeg inspirert til å lage en liste over Departementer for Norges fremtidige regjeringer. Listen er ikke utfyllende, det er kun det jeg anser som det aller viktigste jeg har tatt med i listen som følger:

FRED-. OG FORSVARSDEPARTEMENTET

Det må aldri være tvil om hva Norges forsvar handler om: fred, solidaritet og å beskytte oss. Aldri, aldri angrepskrig. Derfor må vi (selvsagt) melde oss ut av NATO, som er en ren angrepsorganisasjon og ikke tilfører Norge noe som helst ifht forsvar av våre landområder og befolkning.

 

GRUNNLOVS- OG FOLKESTYREDEPARTEMENTET

En variant av et justisdepartement som ALLTID HAR GRUNNLOVEN OG ET STYRESETT STYRT FRA BEFOLKNINGEN GJENNOM DEMOKRATISKE PROSESSER SOM ØVERSTE MYNDIGHET. Her kan jo den nye domstolen passe inn. Å blande sammen lov og rett med beredskap må jo bare bli katastrofe - noe det har blitt... Noe av det første dette departementet måtte gjøre var å vikle oss ut av EØS-avtalen og WTO og skape et oversiktlig samarbeid med naboland og verden generelt. (WTO er faktisk en organisasjon hvor handel avgjøres nedover i departementene og altså ikke er politisk styrt. GATT-avtalen varte i 40 år og styrte norsk handelspolitikk internasjonal! Nå heter visst denne avtalen GATS og er altså inngått og styrt av embedsverket og utenfor din og min påvirkningsevne. DETTE ER IKKE ET FOLKESTYRE VERDIG!

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/enkeltavtaler-under-gatt-og-gats/id106029/

Her kan jeg også nevne TTIP og TISA: handelsavtaler som ytterligere skulle fremme handel og når alt av tollmurer er borte, hva gjenstår da? Jo, innholdet. TTIP var EUs avtale med USA hvor EU, som hadde 1300 nei-stoffer på sin liste over tilsetningstoffer i mat skulle godta USAs nei-liste på 13 stoffer slik at også disse varene kunne flyte fritt over Atlanteren. TTIP og TISA strandet grunnet voldsom motvilje i Europa (Norges befolkning fikk all info om avtalen gjennom Wikileaks, for den norske regjeringen med SV syntes IKKE at vi skulle vite om dette...) OG VI HAR, SOM MED EU/EØS, FÅTT DET VI IKKE VILLE HA LIKEVEL - INNBAKT I EØS-AVTALEN! Bare så dét er sagt. Kilde Attac Norge

Attac Norge er dyktige på temaet handelsavtaler og er en av de få organisasjonene jeg er medlem av. Følg dem gjerne på nett!

https://attac.no/ttip-og-tisa/

 

PERSONVERN- OG MENNESKERETTIGHETSDEPARTEMENTET

I dag lever vi i et overvåkningssamfunn hvor våre grunnleggende rettigheter nedfelt i Grunnloven og i menneskerettighetskonvensjoner landets regjering hevder å følge langt på vei er fratatt oss. Et departement som skal innføre og sikre at vår individuelle autonomi og vårt personvern ivaretas i all politikk som føres internasjonalt, nasjonalt og lokalt er en nødvendighet!

 

KUNST-, KULTUR- OG HISTORIEDEPARTEMENT

Hvorfor koble kunst, kultur og historie? Vi vet hvordan Norge vil se ut om vi ble et historieløst folk - allerede i 2003 utga Noam Chomsky boken "Failed states" hvor USA er en av de første kapitlene. USA er en katastrofe for seg selv og verden. I Norge, derimot, har folket en lang, felles historie som binder oss sammen. Denne formidles i samtid og i fremtid (for ikke å si i vår fortid) gjennom kunst og kultur. Derfor er dette for meg den mest naturlige sammenslåingen av felter som vil bidra til å styrke vår identitet også inn i fremtiden. Sammen fremover!

Jeg har ikke noe bevis på påstanden jeg kommer med nå, men jeg tror at innvandrere som støtter vår samfunnsform har stor glede av å komme til et samfunn med en sterk identitet som derfor ikke føler seg truet av dem. Innvandring må være moderat. Vi er et lite folk og for å bevare vår forankring i våre røtter og sikre en stabil samfunnsstruktur hvor enkeltindividenes rettigheter alltid ivaretas, er vi nødt til å begrense flyktningestrømmen. (Jeg ser ikke at dagens situasjon åpner for å ta imot flyktninger. Norge er helt på halv tolv selv og har ingen ressurser å avse.)

 

DEPARTEMANTET FOR FORNYBAR ENERGI

- Berg- og jordvarme

- vannkraft

Grunnet en stabil grunn kan vi utnyttte jord- og bergvarme til å holde våre hjem lune, og ha varme i bygninger for å dyrke mat vår natur ikke tillater i den kalde årstiden. Berg- og jordvarme er, når det er lagt til rette for det, en evigvarende kilde til varme helt uten forurensning og belastning på naturen. Det samme gjelder vannkraft, som jeg anser som vår mulighet til å drive med produksjon av det vi trenger til eget forbruk. Det vi har til overs kan vi selge til solidariske priser til naboland og de som eventuelt måtte trenge det vi har å tilby.

 

SELVBERGINGSDEPARTEMENTET

Navnet lyder litt tungt, men jeg tror på å kalle en spade en spade. Det vi kan produsere selv bør vi produsere selv. Dette sikrer at vi vet at det vi bruker er sunt, trygt og bra for oss.

Områder er: bergverksdrift, olje, skogsdrift, matproduksjon, dyrehold og fiske.

Kommentarer: Vi slipper ikke unna en viss utvinning av olje, men jeg mener at med et redusert uttak kan vi klare oss med de brønnene vi har i meget lang tid. Mitt ønske er at fremtidige generasjoner skal ha oljereservene i havet og mineraler i norske fjell som nettopp reserver i tilfelle en krise. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe og å bruke opp disse resursene på kortsiktige løsninger som en elektrifisert verden som forgiftes av teknologi til å manipulere jordens syklus er rett og slett IDIOTI!

Ordet "produksjonsdyr" er rett og slett forkastelig! Vi kan ikke se på noe med åndedrett som "produksjonsenheter". De er levende individer og skal ha rettigheter som oss andre. Vi skal kunne høste av det de kan gi oss, også om det betyr slakt, men alt skal skje med respekt og ydmykhet for at de er liv med sitt eget oppfyllelsesmål. Vi må klare å ivareta begge deler. 

Kanskje litt uklart: Eksempler: En gris liker å ha det renslig og ha tak over seg. De skal ikke jages med strømpistol når de skal slaktes. En kylling skal ha plass, leve i flokk slik de gjør naturlig. Et eksempel til etterfølgelse er norsk sau: de går fritt i måneder og slaktes når de kommer tilbake til gården. Sau skal IKKE reise i timer og dager til slakteri. Slakteriet får komme til gården slik at dyrene ikke opplever unødig stress eller lidelse. Reinsdyr er også gode eksempler på rett vis å drive med dyrehold som vi også bruker til mat. De anses som halvville og lever slik reinsdyr lever i det fri inntil de hentes inn og slaktes på stedet. Fulle rettigheter til å leve livet som den arten de er inntil evt. slakt.

 

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

Gammelt "godt" navn på viktig samfunnsstruktur: Vi trenger forskning og utdanning i Norge i mitt bilde: Forskning for å lage verdens tryggeste hus i et land med sunn og frisk natur. Forskning for å lage verdens beste vaksiner. Forskning for å ha verdens beste medisinske helsehjelp. Dette trenger vi utdanning for å klare å få til, fra håndverkere til bioingeniører. Og alt skal vi dele med resten av verden der vi har ressurser til det, og teknologi skal være til salgs til en rimelig pris. De som ikke har råd til å betale skal få det de trenger gratis. Dersom alle bidrar er dette ikke noe problem.

Utdanning hele livet er også viktig for å ivareta folkestyret vårt! Kunnskap for kunnskapens skyld er en verdi jeg anser som svært underkommunisert. Det beriker både individet og samfunnet. Utdanning skal være gratis og inngangsporten skal gjøres så vid og stor som mulig. Idag praktiseres en utestengning av studenter ved at det kreves helt unødvendige kriterier for å få komme inn på for eksempel naturvitenskapelige studier. Noen av dem som studerte til lege i 1970-årene hadde et snitt på 3 i matte - og de har, iflg et intervju i en lokalavis her i Nord-Norge, klart seg helt fint som lege. Biologi hadde generell studiekompetanse som inngangsport da jeg gikk ut av videregående på 1990-tallet. Idag kreves det fordypning i kjemi og fysikk! Helt unødvendig, da dette bør være noe man bør kunne lære på bachelor-nivå!

 

HELSE- OG MILJØDEPARTEMENTET

En sunn sjel i en sunn kropp i vår del av verden: Norge.

 

NATUR- OG MILJØVERNDEPARTEMENTET

Med sjokk og vantro så jeg at vi hadde et "miljødepartement" - men altså ikke lenger et "miljøverndepartement". Vi må få inn "vern" i departementets mandat. Et departement som skal sikre naturen på alle måter, ved å tilbakestille i den grad det er mulig til urørt natur i store deler av Norge og at vi skal verne og fremme positiv utvikling for miljøet fra nå og i all fremtid.

 

SOLIDARITETSDEPARTEMENTET

Min versjon av et departement som ivaretar oss i og utenfor arbeidslivet: Å yte etter evne og få etter behov - fra vugge til grav - i et samfunn med rom for alle nestekjærlige mennesker. Alle har egenverdi og skal ivaretas til en naturlig død inntreffer! 

 

DEPARTEMENTET FOR NASJONAL INFRASTRUKTUR

Systemer for transport, bank/finans, post og energi. Men kanskje burde dette være et direktorat underlagt Personvern- og menneskerettighetsdepartementet? Noe å tenke på... 

Det var mitt foreløpige innspill i en debatt jeg egentlig ikke har sett på trykk: Morgendagens og fremtidens Norge... Jeg ønsker dere alle en kjempefin dag!

Del artikkel: Del på X


Relaterte artikler