WTF! NORGE!

20.11.2023, 10:49

Eureka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Før en sak er ferdigbehandlet i salen vil det kun være i innstillinger fra finanskomiteen at Rødts standpunkt i en sak vil framkomme. Men når en sak er ferdigbehandlet i salen kan du på stortinget.no finne ut hva alle partier og representanter har stemt under voteringsoversikt i den enkelte saken:

https://roedt.no/stortingsguide

https://www.stortinget.no/

Sånn har man i USA også, og det er faktisk kjempenyttig! Hvem står for det du mener er rett, viktig og ikke minst - er mot det du mener er feil! 

Og ikke minst: idag  har de et møte om noe så viktig som EFTA/EØS!!!! (EFTA er en handelsavtale for oss som ikke er i EU) og møtet er altså "Ikke i plenum". (Unntatt offentlighet?)

"Plenum er en juridisk betegnelse på et møte hvor samtlige personer innenfor en bestemt enhet, eller lignende, møter. Betegnelsen opptrer spesielt i juridiske og formelle sammenhenger, men kan også brukes andre steder.

Stortinget møtes i plenum for å behandle og vedta saker."

Men hvordan de behandler saker UTEN AT DET ER I PLENUM SIER IKKE DENNE DEFINISJONEN NOE OM... 

I MORGEN SKAL DE STEMME OVER DET DE KOMMER FREM TIL I MØTET SOM ALTSÅ IKKE ER I PLENUM - UTEN FORSAMLINGEN ELLER UTEN VITNER?

Men her er det skikkelig saftige saker å finne (som burde stått på forsiden av avisene, men siden de ikke gjør det skal jeg innom her sånn en gang eller to i uken heretter (TAKK TIL RØDT!)

For eksempel: Et ønske fra Venstre om at Norge skal ha felles forsvar med EU

"Stortinget har behandlet et representantforslag Venstre om å inngå rammeavtale om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk med EU. I forslaget tar forslagsstillerne til ordet for at regjeringen innleder dialog med EU om en tilknytning for Norge til EUs felles utenriks- forsvars- og sikkerhetspolitikk slik at Norge kan inngå i et forpliktende samarbeid med EU på disse feltene som ikke er en del av EØS-avtalen. Forslaget ble ikke vedtatt."

Nei, det går vel ikke. Vi er jo allerede i et FORSVARSSAMARBEID MED USA IFLG EN LOV SOM IKKE ER TILGJENGELIG FOR ALLMENNHETEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trykk på overskriften på saken, og så på voteringsoversikt - voila! Og selvsagt - TAKK OG PRIS AT DET BLE NEDSTEMT! 

Eller hva med dette her? Ordningen med et særskilt militært rettsvesen bortfaller!

Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet)

Prop. 133 L (2022-2023), Innst. 32 L (2023-2024), Lovvedtak 3 (2023-2024)

Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i forsvarsloven i tråd med regjeringens forslag i Prop. 133 L (2022-2023). Endringene innebærer en forenkling av regelverket og tar utgangspunkt i de alminnelige reglene for administrative sanksjoner i forvaltningsloven. Ordningen med et særskilt militært rettsvesen bortfaller. Generaladvokatembetet avvikles som egen etat, og samtlige oppgaver videreføres i henholdsvis den sivile påtalemyndigheten og Forsvaret.

Istedenfor har "Stortinget (har) enstemmig vedtatt ny lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven), som regjeringen la frem i Prop. 134 L. Den nye loven erstatter loven om politimyndighet i forsvaret." 

"Tilråding fra Forsvarsdepartementet 20. juni 2023, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Støre)"

Prop. 133 L (2022–2023) Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet).

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-134-l-20222023/id2985584/

Jeg lurer på hvordan dette vil arte seg for oss på bakkeplan i samfunnet? 

Utredninger gjort på forhånd inkluderte blant annet:

– Om man skal redusere eller fjerne skillet mellom krigs- og fredstidsbestemmelsene

- Særskilte spørsmål som knytter seg til etterforskning i internasjonale operasjoner og militær aktivitet i utlandet.

Arbeidsgruppen foreslår også å lovfeste gjennomføring av enkelte bestemmelser i NATO SOFA. ????

Arbeidsgruppen foreslår å videreføre adgangen til å etterforske enkelte straffesaker ved bruk av militære etterforskere... ???

HAR DE TENKT Å GJØRE TORTUR TIL EN VANLIG ETTERFORSKNINGSMETODE I NORGE? Det var en militær lege som sto bak torturen av meg sommeren 2021 (jeg vet også navnet hans, bare så det er sagt...)

"Departementet vil også presisere at militær politimyndighet skal bidra til «ro og orden» på og i umiddelbar nærhet til militære områder."

Det er vel mer eller mindre hele Norge, er det ikke? Det ser ut til at planen er at vi skal leve i en militærstyrt stat og at vi ikke lenger har sivilt politi? "Ro og orden" kan jo være så mangt. Som for eksempel å hindre adkomst til vindturbinparker for å protestere mot tap at menneskerettigheter for urbefolkningen i Norge... 

Og hva med ytringsfriheten? Skal den også under militær lovgivning? 

Her står saken i dag: Ennå ikke innført, men den er vedtatt...

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2023-2024/vedtak-202324-004/

Dette ser ikke bra ut:

§ 1 Formål

Loven skal ivareta Forsvarets behov for sikkerhet, disiplin, ro og orden.

Hvorfor det ikke er bra?

DET STÅR IKKE ET ENESTE ORD OM Å SIKRE FRED, IVARETA MENNESKERETTIGHETENE ELLER Å IVARETA NORSK SUVERENITET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SIKKERHET, DISIPLIN, RO OG ORDEN PÅ BEKOSTNING AV ALT DET ET FRITT SAMFUNN SKAL BESTÅ AV! DENNE LOVEN AVSETTER GRUNNLOVEN! OG  DEN HAR GÅTT I GJENNOM STORTINGET OG HØYESTERETT HAR IKKE SAGT ETT ENESTE ORD!

FOR Å SI DET SÅNN, DET PÅFØLGENDE PUNKTET FRA TRONTALEDEBATTEN BURDE IKKE VÆRT OPPE TIL DISKUSJON! HVEM ER DET SOM AVSETTER FOLKESTYRET I NORGE PÅ DENNE MÅTEN?

"Stortinget ber regjeringen utrede forslag til endring av partiloven som sikrer at reelle bidragsytere av bidrag over de beløpsgrenser som loven fastsetter, innberettes og offentliggjøres. Regjeringen bes om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte etter at utredningen er gjennomført."

VI HAR INGEN YTRINGSFRIHET I NORGE, ELLERS VILLE DETTE STÅTT PÅ FØRSTESIDEN I AVISENE. HADDE VI HATT ET RETTSSAMFUNN MED EN FUNGERENDE HØYESTERETT VILLE DENNE LOVEN ALDRI BLITT GODKJENT. MENS POLITIKERNE LEKER STOLLEKEN OG LATER SOM OM DE LEDER ET DEMOKRATI MENS DE UNDERGRAVER VÅRE RETTIGHETER MER OG MER I NORSK LOVVERK.

Å BE DEM OM Å SKAMME SEG ER FÅFENGT. DE VET IKKE HVA SKAM ER... PÅ  TIDE Å MELDE DEM UT AV MENNESKEHETEN?

 

Israel ranked world’s 10th-largest weapons exporter in past five years

Israeli exports accounted for 2.4% of global total, with India, Azerbaijan and Vietnam the leading recipients; arms shipments to Europe surged, and Russia’s stock dropped

https://www.timesofisrael.com/israel-ranked-worlds-10th-largest-weapons-exporter-in-past-five-years/

 

Israel is Shutting Down its Human Laboratory in Gaza

Israel uses Palestinians imprisoned in Gaza as human guinea pigs for its weapons and technology industries.

https://chrishedges.substack.com/p/israel-is-shutting-down-its-human

 

Fifteen Things You Should Never Have To Say To A Country, by Caitlin Johnstone

If Caitlin Johnstone said she was talking about Russia in the Ukraine, this list wouldn’t be controversial. It’s a different story when it’s addressed to Israel. From Johnstone at

https://caitlinjohnstone.com.au/2023/11/18/fifteen-things-you-should-never-have-to-say-to-a-country/

https://straightlinelogic.com/2023/11/18/fifteen-things-you-should-never-have-to-say-to-a-country-by-caitlin-johnstone/

 

Antisemittisme er et merkelig begrep: Alle arabiske språk er semittiske, så hvorfor har Israel fått hevd på å definere hva antisemittisme betyr? Kort oppsummert virker det iallfall å bety at dersom du ikke er enig med Israels politikk (og jeg finner det vanskelig å være enig i noe som helst, faktisk) så er du en jødehater og altså en antisemitt.

Men jeg hater ikke jøder, sorry. Jeg hater ikke arabere heller, for den saks skyld. Tvert imot. Noen av de aller vakreste menneskene jeg noen sinne har møtt har ansett seg som jødiske eller arabere. Uten at de er enige med Israels politikk av den grunn.

For til og med jøder anses jo som "jødehatere" dersom de protesterer. Jeg så en oversikt for få år siden som viste at 50% av den jødiske befolkningen i Israel her helt uenig i politikken som føres ifht Palestina. Og da har vi bare tatt for oss den jødiske befolkningen i Israel. Det finnes jo jøder over alt - og jeg vet med sikkerhet at mange jøder som bor andre steder i verden verken anser at Israel har en reell hevd på området Israel eller at det de gjør er rett.

Han jeg kaller pappa i dag, er jøde, og en av de fineste menneskene jeg vet. En religion sier ingenting om deg. Hvordan du lar den prege dine valg, gjør. La oss ikke blindes av merkelapper. La oss se mennesker. La oss elske vår neste som oss selv. Og ikke la merkelappen "antisemitt" hindre oss i å si fra at noe er forferdelig feil! Som det Israel gjør og har gjort mot Palestinerne i tiår etter tiår. For det de gjør er feil! (Pervo nefas passer faktisk veldig bra her... )

Del artikkel: Del på X


Relaterte artikler