Noen nye lover...

11.05.2024, 11:41

Leser med interesse (les: SJOKK OG VANTRO!!!!!!!) om reineieren som i et erklært reindriftområde får Statsforfalteren på besøk grunnet at beboere i området har klaget på nettopp REINSDYR!

Spørsmålet som først slår meg er: Vet ikke de som bor der at dette er, og har vært, et område hvor samer har levd i tett symbiose med rein i mange, mange, mange titusener av år?

For om så er tilfelle, at de som idag bor i husene i reindriftområdet ikke var klar over at de flyttet inn i et område med samisk hevd på reindrift, så er dette selgeren av huset sitt ansvar. Viktig informasjon er underslått ved inngåelse av huskjøpet. Det burde derfor ikke være det minste problem å heve kjøpet.

Dersom de faktisk visste at huset ligger i et reindriftområde, så har de også visst at reindrift har forrang og klagen skulle vært avvist.

Dersom eiendommen er arvet så er faktisk arv å anse som en gave, som man i og for seg har hevd på etter lovverk og etter allmenn rettsoppfatning! Men en gave tar man som den er, eller man frasier seg den.

Det andre spørsmålet som så melder seg er: Hvordan i all verden er det mulig at en innarbeidet rett til bruk av områder - basert på tusenvis av års bruk av området kan amputeres ved at det lages et nytt lovverk som sier at rein ikke kan driftes i innmark? (Jeg antar "innmark" betyr der det bor folk). Lovverket gir altså med den ene hånden og tar med den andre. Hvem i all verden har gjort dette? jeg foreslår:

1) En som ikke er norsk og også relativt ukyndig innen lovverk som ikke forstår verken hva et urfolk er eller samenes historiske tilknytning til områdene her i nord og derfor ikke forstår hvor solid samenes hevd står i allmenn rettsoppfatning.

2) En spekulant som kun tilber penger og ikke eier moral, hvor fordrivelsen og utslettelsen av Norges urfolk ikke betyr noe som helst.

3) En som kort og greit hater samer. 

Kanskje finner vi en med alle egenskapene bak dette lovverket. Det som er problematisk er faktisk at dette individet har fått gehør helt inn i Stortinget!!!!!!!!! Det har nemlig blitt norsk lov, og det må som kjent gjennom et flertall på Stortinget. Jeg antar at det ikke kun er en forskrift, da kan det være embedsmannsverket som har gått seg bort. Forskrifter skal OGSÅ følge norsk lov, bare så det er sagt. Selv jeg vet det, en helt alminnelig sykepleier som har lest meg opp litt.

Svaret fra Statsforvalteren i denne saken burde være enkelt - og besøket hos samen som drifter rein i området burde vært helt unødvendig! Når mennesker bosetter seg i et område det har vært driftet rein i minst 45000 år (førtifemtusen år!!!) og klager på tilstedeværelsen av rein burde det bare sendes et skjema for salg av bolig: VÆR SÅ GOD, FLYTT!!!

OG SØRG FOR AT DERE IKKE ETTERLATERE DERE NOE SOM KAN SKADE REINEN NÅR DERE DRAR!

Om reindrifteren forer reinen utenfor huset sitt eller ikke er meg knekkende likegyldig! 

Det skal alltid oppgis grunn ved avvisning av klager og på vedtak hos det offentlige, være seg politi, statsforvaltning og alle andre offentlige instanser (jeg tror fristen de har er tre uker til å si fra når saken vil bli ferdigbehandlet). Her er noen forslag til Statsforvalteren om hvilke lover de kan bruke i svaret som følger flytteskjemaet:

Grunnlovens §108: "Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv." (Lovdata, lest 11. mai 2024)

Sameloven, som er relevant i denne sammenhengen og skal leses ut fra Norges Grunnlovsparagraf 108, sier i §1-1 om lovens formål at: 

"Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Loven gjelder med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter." (Lovdata, lest 11. mai 2024)

Nå har jeg ikke lest ILO-konvensjon nr. 169, men den viser også til folkerettens regler om urfolk og minoriteter, og så har vi jo Norges Grunnlov så klart! Den er Kongen!!!!

Kapittel 4 er svært relevant: §4-1 Saker som er gjenstand for konsultasjoner, 3. ledd sier: "I saker som er knyttet til naturgrunnlaget for samisk kultur, gjelder bestemmelsene i kapitlet her for tiltak og beslutninger som planlegges iverksatt i tradisjonelle samiske områder, eller som kan få virkning på samisk materiell kulturutøvelse i tradisjonelle samiske områder." (Lovdata, lest 11. mai 2024)

Og selvsagt paragrafen som berører Statsforvaltningen direkte: §4-10 om forholdet til Forvaltningsloven og andre lover:

"Reglene om konsultasjoner i loven her gjelder ved siden av saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og regler om samiske interesser i andre lover, med de unntakene som følger av § 4-1 fjerde ledd." (Lovdata, lest 11. mai 2024)

Nok en relevant lov: denne loven er faktisk nevnt i boken Grunnloven Historisk kommentarutgave 1814-2020 (Michalsen og Mestad (red.) under kapittelet om sameparagrafen §108 - Reindriftsloven 15 juni 2007 nr 40:

§1-1 Lovens formål, ledd en og to:

"For det samiske reinbeiteområdet skal loven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. For å nå disse mål skal loven gi grunnlag for en hensiktsmessig organisering og forvaltning av reindriften. Reindriften skal bevares som et viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv.

Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring av arealene påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene." (Lovdata, lest 11. mai 2024)

Les det siste leddet én gang til.

Og så leser du Reindriftslovens §3:

"Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter." (Lovdata, lest 11. mai 2024)

Merkelig nok er ikke Grunnloven nevnt her, men vi pleier jo ikke å snakke om grunnmuren i huset vårt når vi snakker om våre hjem. Den er jo bare en helt nødvendig del som anses som så grunnleggende at den er innforstått.

Men flere lover som er relevante er Naturmangfoldsloven - eller Lov om forvaltning av naturens mangfold, som den egentlig heter, hvor §1, lovens formål lyder:

"Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur." (Lovdata, lest 11. mai 2024)

Definisjon av naturmangfold finner vi i punkt i) i §3 i Naturmangfoldsloven:

"i.naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning;" (Lovdata, lest 11. mai 2024)

§5 (forvaltningmål for arter) 

"Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.

Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer.

Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden." (Lovdata, lest 11. mai 2024)

Og §12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

"For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater." (Lovdata, lest 11. mai 2024)

Reinsdyr er faktisk ikke spesifikt nevnt i denne loven, selvom samene er det - men vi må ikke underslå reindriftens viktige rolle innen spredning av frø som hører til i nordområdene og som ikke er en trussel mot det opprinnelige plante- og dyrelivet her på Nordkalotten.

Vær så god, statsforvalteren i Troms og Finnmark fylker. Ingen årsak!

Del artikkel: Del på X


Relaterte artikler