Grunnlovsendringer 21. mai 2024! Og da jeg ønsket å logge meg på bloggi kom ikke bloggesiden opp via Google...

23.05.2024, 08:05

Tilgangen til Bloggi.no får jeg via Bing og altså ikke Google. Noe som tydeligvis gir seg  uttrykk i antall leste innlegg. Jeg har gått drastisk ned i lesere siste uker og jeg tror IKKE at det hander om at folk er likegyldige til det jeg skriver om...

Nå skjer det mye trist og rart i Norge. For eksempel kan det faktisk se ut som at Grunnloven som vi her i Norge er helt avhengige av at består brytes jevnlig av det nåværende Stortinget med Jonas' Quislingliga i spissen... 

"Det er ikke ideelt at grunnlovsforslag kan komme seilende inn siste dag før fristutløpet" sier en professor fra UiB i et innlegg i Rett24 i mars i år (2024). 

"Alle endringer i Grunnloven burde vært forankret i en bredere politisk debatt, ikke bare diskuteres i jusverden. Det er det beste poenget Eivind Smith har i sin kommentar 14. mars om Stortingets åpne høring om Domstolkommisjonens forslag til oppdatering av domstolkapitlet i Grunnloven samme dag. Konstitusjonen angår oss alle og i en ideell verden ville også politikere og folk flest hatt en opplevelse av dette. Dessverre legger ikke prosedyren for å endre Grunnloven til rette for dette i dag.", forteller hun videre.

https://rett24.no/articles/det-er-ikke-ideelt-at-grunnlovsforslag-kan-komme-seilende-inn-siste-dag-for-fristutlopet

Nei, prosedyren legger kanskje ikke til rette for det - men i så fall er prosedyren GRUNNLOVSSTRIDIG! Og det mest problematiske ved dette er at dét er faktisk det hun burde problematisere. Storting og Regjering følger ikke Grunnloven når de endrer Grunnloven av Norge.

Interessant nok ble Norges Grunnlov "historisk" ved siste oppdatering - som altså var en Grunnlovsstridig oppdatering. 

HER FØLGER VÅR REELLE GRUNNLOV:

17.05.1814  Versjon fra: 14.05.2020 til: 01.07.2021    HISTORISK VERSJON
Historiske versjoner kan være ufullstendige. For offisielt regelverk, se Norsk Lovtidend.

Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdata

Her er den nye: Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdata

LOV-1814-05-17

DepartementJustis- og beredskapsdepartementet

Sist endretGrunnlovsvedtak 21. mai 2024 (offisiell kunngjøring kommer senere ved kgl.res.)

Rettet01.07.2021 (faglige noter fjernet, UU-tilpasset)

ER DET IKKE INTERESSANT Å MERKE SEG AT DEN ULOVLIGE GRUNNLOVEN ER DATERT 1. JULI 2021???? FOR I MIN LOVBOK 1687-2022 SÅ GJALD FAKTISK DEN REELLE - DEN SOM NÅ HEVDES AV QUISLINGENE PÅ STORTINGET Å VÆRE HISTORISK!

Jeg gleder meg til å få den i skriftlig form så jeg kan sammenligne den med vår egentlige Grunnlov.

Grunnlovens §121 viser veien til korrekt endring av Grunnloven, og den lyder:

"Ny Grunnlov": "Viser erfaring at noen del av denne kongeriket Norges Grunnlov bør forandres, skal forslag derom fremsettes på første, annet eller tredje storting etter et nytt valg og kunngjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første, annet eller tredje storting etter neste valg å bestemme om den foreslåtte forandring bør finne sted eller ei. Dog må en slik forandring aldri motsi denne Grunnlovs prinsipper, men bare angå slike modifikasjoner i enkelte bestemmelser som ikke forandrer denne konstitusjons ånd, og to tredjedeler av Stortinget bør være enige i en slik forandring.

En således vedtatt grunnlovsbestemmelse underskrives av Stortingets president og sekretær og sendes kongen til kunngjøring ved trykken som gjeldende bestemmelse i kongeriket Norges Grunnlov." ("Lovdata, lest 23. mai 2024)

Og DEN EGENLIGE GRUNNLOVENS §121: "Viser erfaring at noen del av denne kongeriket Norges Grunnlov bør forandres, skal forslag derom fremsettes på første, annet eller tredje storting etter et nytt valg og kunngjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første, annet eller tredje storting etter neste valg å bestemme om den foreslåtte forandring bør finne sted eller ei.​1 Dog må en slik forandring aldri motsi denne Grunnlovs prinsipper, men bare angå slike modifikasjoner i enkelte bestemmelser som ikke forandrer denne konstitusjons ånd, og to tredjedeler av Stortinget bør være enige i en slik forandring.​2

En således vedtatt grunnlovsbestemmelse underskrives av Stortingets president og sekretær​3 og sendes kongen til kunngjøring ved trykken​4 som gjeldende bestemmelse i kongeriket Norges Grunnlov." (Lovdata, lest 23. mail 2024)

De er visst helt likelydende og da kan vi jo begynne med innlegget til professorien fra 18. mars i år om at det ikke er greit at forslag til endringer i Grunnloven kommer "sånn i siste liten". Les første ledd (det er den første setningen):

"Viser erfaring at noen del av denne kongeriket Norges Grunnlov bør forandres, skal forslag derom fremsettes på første, annet eller tredje storting etter et nytt valg og kunngjøres ved trykken."

Det første kommaet forteller oss når et slikt forslag kan foretas. Hva et nytt storting er er dekket i Norges Grunnlov §68:

Reell Grunnlov, §68: "Stortinget trer sammen i alminnelighet den første hverdag i oktober måned hvert år​1 i rikets hovedstad, med mindre kongen på grunn av overordentlige omstendigheter, for eksempel fiendtlig innfall eller smittsom syke, velger en annen by i riket. En slik bestemmelse må da betimelig bekjentgjøres."

"Ny grunnlov" §68: "Stortinget trer sammen i alminnelighet den første hverdag i oktober måned hvert år i rikets hovedstad, med mindre kongen på grunn av overordentlige omstendigheter, for eksempel fiendtlig innfall eller smittsom syke, velger en annen by i riket. En slik bestemmelse må da betimelig bekjentgjøres."

Begge er lest idag 23. mai 2024, og se der! De er visst helt likelydende, disse også. Da fortsetter vi:

"Stortinget trer sammen i alminnelighet den første hverdag i oktober måned hvert år i rikets hovedstad"

En grunnlovsendring kan altså kun skje den første oktober hvert år - kort og greit. Unntak er svært sjelden - som fremkommer tydelig i kommaet som følger, og da er det kun STED som kan endres! Og det skal bekjentgjøres i god tid. Har dere hørt noe om dette? "Hørt" betyr selvsagt i skriftlig form, det sagte er jo vanskelig etterrettelig etterpå, selvom et ytret ord ideelt sett har samme tyngde. Jeg liker å ha ting på papir, jeg. Og det har jeg visst krav på, om du ser på Grunnlovsparagraf 121: "I trykken", står det! I trykken! 

Men det er jo ikke bare dét som står i Norges Grunnlovs §121 første ledd - det skal stemmes over et forslag om endring av Grunnloven først! Og leser du neste ledd (altså neste setning) så følger det at først etter neste Stortingsvalg, altså under en helt ny regjering som du og jeg har bestemt gjennom vår stemmeseddel etter et fritt, hemmelig valg - da først får Stortinget avgjøre om et forslag skal godkjennes.

"Viser erfaring at noen del av denne kongeriket Norges Grunnlov bør forandres, skal forslag derom fremsettes på første, annet eller tredje storting etter et nytt valg og kunngjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første, annet eller tredje storting etter neste valg å bestemme om den foreslåtte forandring bør finne sted eller ei." Lovdata, lest 23. mai 2024

Ennå har jeg ikke sjekket endringene som er foretatt denne uken, men jeg er faktisk i sterk tvil om de er gyldige. Iflg Grunnloven - Historisk kommentarutgave er det kun to ganger at Grunnlovens §121 ikke har blitt fulgt - KUN TO GANGER - noe som bekrefter dens betydning for Grunnloven! Det var en gang på 1800-tallet og så det året vi gikk ut av union med Sverige, i 1905. Det kaller jeg UNNTAKSTILSTAND!

Problemet er at det å ikke respektere §121 er ganske vanlig for det nåværende Stortinget: Grunnlovens §60 ble endret i forfjor, på sommeren, faktisk, den 22. juni 2022... 

Norges Grunnlov §60 "(Opphevet ved grunnlovsvedtak 1 juni 2022 kunngjort ved res. 22 juni 2022 nr. 1133)" Lovdata, lest 23. mai 2024

Og da begynner vi å få et alvorlig problem. Hvorfor det? Jo, fordi vanlige lover må ha en varig forankring et sted. Når Dovre har falt skal Grunnloven være det vi gjenoppbygger landet på! 

"§ 121 er den siste paragrafen i Grunnlova, og er av dei viktigaste av paragrafane der. Denne paragrafen skil seg frå dei føregåande paragrafane i Grunnlova ved at han ikkje seier noko om styreforma, korleis statsmakta skal fordelast og utøvast eller kva rettar individa har overfor staten. I staden bestemmer § 121 korleis og på kva vilkår Grunnlova kan endrast, anten gjennom oppheving eller endring av eksisterande paragrafar eller gjennom nye. § 121 er Grunnlovas metanorm, som regulerer eksistensen til dei andre normene i Grunnlova. Paragrafen har i utgangspunktet ein rein prosessuell funksjon ved at han bestemmer prosedyren og vilkåra for grunnlovsendring. Difor har § 121 blitt kalla forfatningas prosessuelle grunnorm.1" (Grunnloven - historisk kommentarutgave, Meland og Michalsen (red) 2021, link nederst i dokumentet)

"§ 121 er den siste paragrafen i Grunnlova, og er av dei viktigaste av paragrafane der."

"Til slutt har § 121 også ein ontologisk funksjon. Særskilde endringsreglar gjer det mogleg å inkorporere i Grunnlova grunnleggjande skifte i samfunnet og i det politiske systemet, utan å ty til revolusjon eller statskupp."

"For den norske Grunnlovas del er nok den særeigne symbolske statusen knytt til sjølvstendet og statsdanninga i 1814 ein viktig grunn til at ho framleis er gjeldande. I tillegg var Grunnlova alt frå byrjinga bygd på folkesuverenitetsprinsippet, noko som gav folket åleine styring over forfatningsutviklinga, som i mange andre europeiske land skjedde i stadige brytningar med kongen og aristokratiet (sjå punkt 4). Samstundes er det grunn til å tru at formkrava i § 121 har gitt ein lukkeleg balanse mellom fleksibilitet og rigiditet slik at Grunnlova har halde seg både relevant og stabil." (Grunnloven - historisk kommentarutgave, Meland og Michalsen (red) 2021)

Fra dette sitatet velger jeg å utheve den siste setningen: 

"Samstundes er det grunn til å tru at formkrava i § 121 har gitt ein lukkeleg balanse mellom fleksibilitet og rigiditet slik at Grunnlova har halde seg både relevant og stabil"

Med andre ord, tuller vi med Grunnlovens rigiditet - altså at den skaper en sendrektighet i prosessen for endre å grunnmuren som alt vårt lovverk skal være forankret i - så faller Dovre og vi har ingen hjelpemidler til å gjenoppbygge det norske hus, vårt fantastiske hjem hvor våre røtter går dypt i jord, hav og fjell med. Og det er ingen tjent med! Iallfall ikke dersom du er norsk!

At Storting og Regjering herjer slik med Grunnloven vår er merkelig - når de burde vite at de kan havne i fengsel i opptil 10 år for å bryte norske lover - og her er faktisk ikke Grunnloven spesifisert. Alle norske lover kan medføre meget alvorlig straff for regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere - ikke minst! Dette står nedfelt i Ansvarlighetsloven (se link neders i dokumentet).

"Ansvarlighetsloven, Kapitel 2. Særlige bestemmelser om straffansvar for medlemmer av Statsrådet og Stortinget.

§ 11.

Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år." Lovdata, lest 23. mai 2024

MED INNTIL 10 (TI) ÅR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I 2015 ble denne paragrafen endret, og jeg lurer på om stortingsrepresentantene ble unntatt straffeansvar ved denne endringe. Uansett, fritak for straffeansvar når man sitter på Stortinget er IKKE greit! Og 10 år er alt for lite for det forræderiet jeg ser her. UNDERGRAVING AV GRUNNLOVEN VÅR! Rettslig oppfølging og utredning av forræderi bør også være uten foreldelse! Jeg er fristet til å støtte innføring av dødstraff mot forræderi for de som faktisk har valgt seg posisjoner som medfører makt til å utøve forræderi på et så høyt nivå!

"§ 17.

Det medlem av Høiesterett, som

a.meddeler nogen part råd eller veiledning i en sak som står for Høiesterett eller kan komme inn for Høiesterett,

b.eller i nogen betenkning, eller innstilling medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven,

c.eller i sin embedsgjerning for øvrig ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnlov eller lovgivning,

straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år." Lovdata, lest 23. mai 2024

Så da regner jeg med at Riksretten kommer på banen. Det morsomme med den er at det er Stortingsrepresentanter som skal dømme seg selv - og det må vi faktisk også endre på. Et folketribunal hadde gjort seg. Jeg er torturoffer fra 2021 under Quisling-Erna og jeg stiller gjerne som meddommer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det offentlige har min postboksadresse som jeg sjekker jevnlig - men det virker som om jeg ikke får all posten min, og det er jo også styrt fra det offentlige. (Næringsdepartementet, om jeg ikke husker feil - så hun får bare sørge for at jeg får innkalling til å stille i en riksrett bestående av medofre for Regjering og Storting siste 15 år eller noe sånt. (Utvid gjerne utover 15 år, dersom noen er bedre informert enn meg) De folkevalgte skal dømmes av oss!

Dette er faktisk en lov det IKKE trengs 2/3-dels flertall for å få endret, og en endring behøver ikke være godkjent med 2/3-dels flertall under forrige Storting. Her er det bare å svinge seg, "kjære" folkevalgte!

Dette er det som ble vedtatt PÅ FEIL DAG I FEIL MÅNED den 21. mai 2024, av et enstemmig Storting.

Grunnlovsforslag vedtatt (domstol.no)

Her kommer kun GRUNNLOVSFORSLAG OPP - men inne på siden i Lovdata står det at det har skjedd GRUNNLOVSENDRINGER! 

"gitt i riksforsamlingen på Eidsvoll den 17. mai 1814,

slik den lyder etter senere endringer,

senest stortingsvedtak av 21. mai 2024" (Lovdata, lest 23. mai 2024)

Men det får vi altså ikke se, så jeg får vel lese meg igjennom hele greia da. Jeg ser frem til at den kommer ut i papirform - i mellomtiden får jeg lese den på nett med lovboken min ved siden av meg. Jeg begynner vel i morgen, for jeg har ikke noe eget lovteam som kan gjøre det sammen med meg. 

Dette er forresten Norsk Lovtiend, hvor endringer i lover (og spesielt Grunnloven) skal varsles:

Lovtidend - Lovdata

"Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m." Lovdata, lest 23. mai 2024

Og vet du hva? Det eneste du vil finne her er oversikt over FORSKRIFTER! 

Og forresten - du kan ikke straffes for noe du ikke vet er ulovlig - bare så det er sagt. OG Å VITE ER Å FÅ DET PÅ PAPIR!!!! Når de som burde ivareta oss og våre rettigheter AKTIVT hindrer tilgang til informasjon om lover og regler (forskrifter gjelder faktisk ikke her, for det er retningslinjer for hvordan det offentlige skal forvalte vårt lovverk - OG DISSE SKAL OGSÅ VÆRE FORANKRET I GRUNNLOVEN SOM VI FOLKET MÅ KUNNE OG DERFOR HA TILGANG TIL!!!!) - så har de skapt ris til egen bak. Men jeg vil ha et rettssamfunn og det får vi kun med en informert befolkning. Og det skal i trykken, folkens! For det står i Norges Grunnlovs §121! PÅ PAPIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Og her er link til LOVDATA PRO! For vi vanlige får jo ikke vite hva som skjer med noe som faktisk angår oss. Dessuten går denne innloggingen via Feide, noe som krever digital innlogging - som, gjett hva, overvåker deg og hindrer tilgang!!!! Feide har knapt fungert for meg her i Tromsø hele forrige semester. Jeg som nordmann og same har blitt utestengt fra informasjon som jeg har rett på og som jeg trenger for å kunne ivareta mine rettigheter som Grunnloven gir meg. 

Lovdata

"https://lovdata.no/pro/auth/login#registry/chronological/LTI/2024"

Sa jeg Quisling-ligaen om Stortinget og Regjeringen? Jaaaaaaaaaaaaaaaa, det gjorde jeg! Har jeg grunn til det? JAAAAAAAAAAA, DET HAR JEG!!!!!!!!!!!!! 

De burde "gått planken", hele gjengen. Gapestokk og "skutt ved soloppgang"høres også ut passende straff. Fysj og fy!!!!!!!! 

Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven] - Lovdata

§ 121 | Grunnloven (idunn.no)

Grunnloven | Bøker (idunn.no)

Del artikkel: Del på X


 #Norge   #Grunnloven   #§100   #§121   #§68 

Relaterte artikler