Hva er det som skjer på universitetet for tiden? (Oppdatert)

16.12.2022, 07:51

Hva er det egentlig som foregår ved universitetet i Oslo og i utdanningssystemet generelt? 

Kjære Rødts Stortingetsgruppe 

(åpent brev til Rødts Stortingetsgruppe - også sendt på mail med hyggelig svar mottatt)

Ønsker å dele min bekymring for ny UH-lov som er på trappene før jul. Dette er et innspill ifht mine tidligere henvendelser ifht alt som skjer ved Universitetet i Oslo for tiden men også ifht utdanningssystemet generelt.  

I forslag til ny UH-lov ser jeg at det er fremmet forslag om innstramming i opptaksregler, ønske om tidligere oppstart i høyere utdanning og ut fra emner ved Universitetet i Oslo er flere av dem med krav om innsats utover vanlig progresjon. Eksempler på dette er "Honourspogrammet" som ved Samfunnsvitenskapelige fakultet presenteres slik på UiO's sider: "Programmet er et fulltidsstudium over tre år som gir 210 studiepoeng. 

Studiet har mye obligatorisk undervisning og krever fulltidsinnsats av deg som student." Normal progresjon er 180 studiepoeng over 3 år. 

Til sammen viser dette at det legges det opp til et elitistisk utdanningssystem i Norge. I utgangspunktet er dette svært lite ønskelig eller konstruktivt. I nåværende situasjon er det katastrofalt. En kollega og leder innen eldreomsorgen fortalte meg at ettervirkninger av covid-19 viste seg å være mer uttalt og langvarig blant hans yngste ansatte, de rundt 20 år. At unge derfor virker å bli hardere rammet av long-covid har jeg ikke sett nevnt i mediene. "Rundt 20 års alder" sammenfaller med en bachelor  med studiestart rett fra videregående skole. Derav katastrofen... 

Å skape et enda mer ekskluderende og kapasitetskrevende utdanningssystem for våre unge vil ha en enorm negativ påvirkning for samfunnet vårt allerede i vår samtid om dette blir realitet. En kostnad jeg ikke kan se at vi har råd til, verken på samfunnsnivå eller individnivå. At alle våre unge også har mistet viktige år i sin naturlige modningsprosess fra ung til voksen synes jeg er sterkt underkommunisert i samfunn og medier med alle de negative konsekvensene dette medfører for neste generasjon på arbeidsmarkedet i tillegg til den enorme personlige ekstrabelastningen de lider under.  

Derfor ser jeg ingen annen løsning enn at vi bør gå motsatt vei. Lavere terskel for å komme inn. Mer rause ordninger for lavere studieprogresjon. Mer tid til modning som menneske. Studieløp som fremmer evne til å stå i en jobb. Jeg er så heldig at jeg fullførte min bachelor i sykepleie over 4 år, noe som resulterte i at vårt kull hadde nærmest intet frafall fra yrket etter ett år, mens 3-årig studieløp ofte medfører rund 40% frafall fra yrket etter ett år. 4 år ga oss en større trygghet og evne til selvstendighet. Ekstra tid til personlig indre vekst er like uvurderlig i utdanning som i livet selv.  

Til sist vil jeg nevne viktigheten av å ha et samfunn hvor systemet ivaretar de som er voksne og modne fordi det er vi som må bære samfunnet mens våre unge tar igjen det tapte. Sørg for at vi også har rom for å videreutvikle oss innenfor vårt gratis utdanningssystem.  

Ber om at mitt innspill blir tatt med i avgjørelsen til Rødts Stortingetsgruppe på Stortinget når ny UH-lov blir vedtatt. Våre unge er vår fremtid. Vi må ta godt vare på dem. 

Med vennlig hilsen Vilja

Medlem i Rødt 

 

Nok et åpent brev til Rødts Stortingetsgruppe, og, til orientering, HF, UiO:  

Oppdatering: Jeg fikk til slutt svar, men fra HF og ikke fra IFIKK ved Universitetet i Oslo. Ny mulighet til oppmelding er 10. januar. Jeg fikk ingen tilbakemelding fra universitetet ifht alt det andre jeg har nevnt i denne bloggen.  

Fra Rødts Stortingetsgruppe fikk jeg også svar. De tar saken på alvor og den sendes videre til de rette organer på Stortinget. 

Fristen for å melde seg opp til neste semester er passert idag og jeg har ikke fått meldt meg opp til nye emner. Ikke fordi jeg ikke har prøvd. Jeg har gått online for å ordne det selv (slik jeg har gjort siden mitt første emne på Universitetet i Oslo for rundt 15 år siden), jeg har ringt og jeg har sendt mail. Alt like ufruktbart...  

Det ser ut som min profil i studentweb er slettet. Adresse måtte legges inn på nytt, og programmet jeg følger, bachelor i filosofi var ingen steder å se. Jeg ringte mitt fakultet for å få hjelp. Men hjelpe meg kunne hun ikke, for hun hadde ikke lov til å gjøre for meg det jeg ikke fikk ordnet hjemmefra. Jeg fikk en mailadresse med beskjed om at de svarer raskt. Telefonnummeret var nok antakelig ikke i bruk, fikk jeg vite. Jeg har prøvd begge deler og siden jeg ikke har fått annet enn automatiske svar så mistenker jeg at ingen av dem er i bruk. Jeg viser her til mail Rødts Stortingetsgruppe har fått til informasjon.   

Universitetet vet nå også at jeg ønsker å bytte 40-gruppe til sosiologi og at jeg trenger ytterligere informasjon om et av emnene som står som aktive for våren: SOS2150. Merkelig nok var det ingen informasjon om hva dette emnet tar for seg. Jeg meldte derfor min interesse for emnet, og ønsker å følge dette når jeg får bekreftet innholdet.  

Men det er mye annet merkelig som skjer ved Blindern for tiden. Som at nesten alle emner innen sosiologi 40-gruppe har forelesning på akkurat samme tid og dag! Jeg vedlegger skjermdump av eksempler. Dette gjør det jo svært vanskelig å ta flere fag innen 40-gruppen samtidig, uten at det skal være noen åpenbar grunn til dette. Jeg står for tiden med 40-gruppe i statsvitenskap. Det har aldri vært noe problem å bytte 40-gruppe (to tastetrykk er alt det har kostet) og bør kunne regne med at universitetet ikke har gjort noe som fungerer utmerket til noe som ikke fungerer.   

Noe som også må nevnes (med utropstegn!!!) er alle emner på engelsk på bachelornivå! Selv emner som presenteres med norsk som språk kan ha beskjeden "forelesninger foregår stort sett på engelsk" (eksempel: SOS2500). En norsk utdanningsinstitusjon må jo ha utdanning tilpasset en befolkning med norsk som morsmål. At mye av litteraturen er på engelsk bare understreker viktigheten av at forelesninger og veiledning er med lærerkrefter som behersker norsk til fulle. At eksamen på toppen av det hele MÅ leveres PÅ ENGELSK i noen av emnene (eksempel SOS2920)... Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal si. Hvem er det vi prioriterer ved norske utdannelsesinstitusjoner? For meg ser det dessverre ikke ut som at dette er oss nordmenn. Noe som oppleves som helt feil.  

Denne høsten har jeg allerede vært i kontakt med dere angående introduksjonslitteraturen som er valgt brukt på Svexfac03, examen facultatum for samfunnsvitenskapene. Boken er delvis skrevet av lærerkrefter på Blindern. De står også som redaktører for bøkene og innholdet er svært tvilsomt. Eksempel på min kritikk som jeg sendte dere omhandler boken "Gaven" fra 1920-tallet hvor den er brukt som ikke-referert kilde. Dette har nok redaktøren valgt å gjøre fordi boken "Gaven" aldri ville holdt mål som faglitteratur etter dagens standard. Referansen er også brukt heller spekulativt ved at et sitat er brukt i svært rasistisk sammenheng som rammer urbefolkninger, en gruppe mer marginalisert enn noen sinne etter at pandemien har rammet disse gruppene mer enn oss andre. Utover dette viser jeg til mailer sendt dere denne høsten, hvor Eivind Balsvik (forfatter, redaktør og foreleser ved UiO) forsvarer bruken av den ikke-refererte kilden.(Makk)verket brukes forsatt som pensumlitteratur ved Svexfac03 for våren 2023.  

Ser dessuten at ny UH-lov er på trappene (se link nederst): (Lov om endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (formål og oppgaver for universiteter og høyskoler, studentrettigheter, fagskole og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (formål og oppgaver for universiteter og høyskoler, studentrettigheter, fagskoleutdanningens omfang, behandling av personopplysninger, yrkeskvalifikasjoner fra tredjeland mv.).  

Merkelig nok er deler av den/de gjeldende lov ikke tilgjengelig på lovdata.no. Den ender som veiene i Nordmarka i kartboken over Oslo og omegn 2020/2021, midt i ingenting. Se vedlagte skjermdumper med eksempler.

Jeg ser også at studentorganisasjoner har hatt høringsuttalelser på disse endringene. Alle linker er gjort inaktive på siden jeg fant på deres webside, så hva de har ment om saken er jo svært uvisst. (Link nederst)  

Merkelig nok sto det heller ingenting på universitetets nettsider om at det er feil ved søknadsweb. At emner er åpne uten beskrivelse av innholdet, at emner har overlappende forelesninger og at vi ikke får svar ved henvendelse er jo alvorlige feil ved deres systemer. Til sammen viser alle disse faktorene at det skjer svært tvilsomme ting ved vår offentlige studieinstitusjon. Jeg oppfordrer derfor Rødt til å gå universitetet nærmere i sømmene slik at vi får et universitet som faktisk yter den tjenesten det norske folk betaler for gjennom sin skatteseddel - nemlig gratis og tilgjengelig utdanning for alle kvalifiserte søkere.  

Jeg er neppe den eneste som møter på disse hindringene, det ville i så fall være svært rart. Siden jeg har kontaktet mitt fakultet i god tid før fristen for oppmelding var utgått bør dette ordne seg. Men det kan virke som at jeg og alle andre som er rammet kan trenge Rødts hjelp.  

Livslang læring gir livskvalitet for alle! Det er både en nødvendighet og et gode for samfunnet. Dette var også spesifikt nevnt i utvalgets forslag fra 2020, og har vært et offentlig uttalt mål fra norske politikere i flere tiår.  

 Jeg regner med dere, Rødt! 

Med vennlig hilsen

Vilja Angelica

Medlem i Rødt     

Skjulte lover: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-11-81  

Ikkefungerende linker: https://student.no/studentpolitikk/utdanningskvalitet/revidering-av-uh-loven  

Telefonnummer til Blindern som ikke er betjent : 22856911 

 Mailadresse som aldri ble besvart: henvendelser@ifikk.uio.no  

Aktivt emne, ingen info: https://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2150/  

Og ingen eksamensoppgaver tilgjengelig: https://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2150/tidligere-eksamensoppgaver/

https://www.uio.no/studier/program/honours-programmet/oppbygging/ 

https://www.uio.no/studier/program/honours-programmet/studieretninger/samfunnsvitenskap/oppbygging/

Del artikkel: Del på X

Relaterte artikler